Kto może dostać dopłaty

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Nieznany , oprac.: GR

sty 30, 2007

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych może otrzymać: pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty z czego niepełnosprawni stanowią co najmniej 6 proc pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników. Do liczby zatrudnionych nie wlicza się osób (jeśli nie są niepełnosprawne): zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przebywających na urlopach wychowawczych nie świadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej uczestniczących w Ochotniczych Hufcach Pracy nie świadczący pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego przebywających na urlopach bezpłatnych. Osoby wykonujące pracę nakładczą mogą być wliczane do stanu zatrudnienia wyłącznie w zakładach pracy chronionej pod warunkiem że ich wynagrodzenie: jest równe przynajmniej wynagrodzeniu minimalnemu jeśli praca nakładcza stanowi dla nich jedyne źródło utrzymania lub wynosi przynajmniej połowę minimalnego wynagrodzenia jeśli mają inne dochody. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom , którzy nie mają zadłużenia (przeterminowanych zobowiązań) wobec Funduszu np. z tytułu obowiązkowych wpłat niespłaconych pożyczek lub nienależnie pobranych dofinansowań.