Jak liczyć koszty, gdy część zapłaty jest wolna od podatku…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

kwi 12, 2007

Zlecając pracą innej osobie, zleceniodawca liczy 20-procentowe koszty uzyskania nawet od tej części przychodu (dochodu), która jest wolna od podatku. Co innego, gdy wylicza podstawą opodatkowania.

Zawarliśmy umowa-zlecenie z osobą, która – żeby ją wykonać – będzie musiała wyjechać do innego miasta. Umówiliśmy się, że wypłacimy jej diety i zwrócimy koszty podróży prywatnym samochodem – oczywiście w granicach zwolnienia tych kwot od podatku dochodowego. Jak mamy obliczyć 20-procentowe koszty uzyskania przychodu Czy od całości wynagrodzenia, czy tylko od tej części, która jest opodatkowana – pyta czytelnik DF.

Koszty uzyskania przychodu należy obliczyć od całego przychodu, czyli również od tej części wynagrodzenia, która jest zwolniona od podatku (tj. także od diet i zwrotu kosztów przejazdu przez zleceniobiorcę prywatnym samochodem). 20-procentowe koszty oblicza; się bowiem od uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jest to zatem pojęcie szersze, w ramach którego mieszczą się również dochody wolne od podatku.

Za wliczaniem ich do podstawy, od której oblicza się 20-procentowe koszty, przemawia również brzmienie art. 22 ust 3a updof. Zasadniczo przepis ten nakazuje ustalać koszty w takim stosunku, w jakim przychody podlegające opodatkowaniu pozostają w ogólnej kwocie przychodów. Wyraźnie jednak jest zastrzeżone, że nie dotyczy to sytuacji, gdy źródłem przychodu jest działalność wykonywana osobiście, czyli np. umowa-zlecenie (drugi wyjątek dotyczy m.in. stosunku pracy).

Wyłączenie to wprowadzono w 2004 r., aby nie dyskryminować tych podatników (pracowników, zleceniobiorców), których część dochodów jest wolna od podatku (np. diety i inne należności z tytułu podróży, świadczenia wynikające z przepisów o bhp).

Warto przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: 20-procentowe koszty oblicza się po odjęciu wcześniej składek na ubezpieczenia społeczne obliczonych od całości przychodów, a nie tylko tych, które są opodatkowane. Jest to szczególnie ważne właśnie przy zleceniu, gdzie diety i inne należności z tytułu podróży są wolne od podatku, ale nie od składek. Żeby zatem obliczyć 20-procentowe koszty, musimy najpierw odjąć składki należne zarówno od dochodów opodatkowanych jak i wolnych od podatku.

Więcej Rzeczpospolita.