Tylko czynny podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia…

Rzeczpospolita , autor: Bogdan Zajączkowski , oprac.: GR

kwi 19, 2007

Przedsiębiorcy raczej nie mają problemów z odliczeniem podatku z faktur otrzymanych po zarejestrowaniu się jako czynni podatnicy VAT. Z orzecznictwa wynika jednak, że można odliczyć VAT naliczony w fakturach otrzymanych wcześniej. Ważne, by być czynnym podatnikiem w momencie składania deklaracji z wykazanym odliczeniem tub zwrotem VAT.

Art. 86 ust. i to jeden z najważniejszych dla podatników przepisów ustawy o VAT. Mówi on, że podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepis ten wyraża zasadę neutralności VAT, z której wynika, że podatnicy nie powinni ponosić kosztów tego podatku. Niestety, od tej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków. Przykładowo na podstawie art. 88 ust 4 obniżenia nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. To wyłączenie budzi w praktyce wiele wątpliwości. Świadczy o tym choćby bogaty wybór orzeczeń i pism na ten temat.

Od kiedy rejestracja jest skuteczna

Obecnie status podatnika VAT jest niezależny od faktu rejestracji. Rejestracja to czynność administracyjno-techniczna niewpływąjąca na obowiązki podatnika związane z rozliczeniem VAT. W praktyce oznacza to, że jeżeli organ podatkowy uzna, że ktoś wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu,

ale nie zarejestrował się ani nie składał deklaracji VAT, wyda decyzję określającą wysokość tego podatku. Od kiedy rejestracja jest skuteczna – od momentu złożenia zgłoszenia VAT-R czy dokonania rejestracji przez organ podatkowy Literalne brzmienie art. 88 ust. 4 ustawy o VAT może sugerować, że od dokonania rejestracji przez organ. Natomiast w praktyce organy podatkowe nie kwestionują odliczenia VAT naliczonego przez podatników, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne, ale nie otrzymali jeszcze potwierdzenia rejestracji (choć po

Rejestracja podatnika VAT jest skuteczna od daty złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, a nie od otrzymania potwierdzenia rejestracji uzyskaniu numeru mogą być konieczne korekty dokumentów).

Tak wynika np. z pisma Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z 29 listopada 2004 r. (US-VII-433/69/04), w którym czytamy: Datę rejestracji podmiotu dla potrzeb podatku od towarów i usług wyznacza dzień złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R, a nie dzień otrzymania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT na druku VAT-5". Podobnie zinterpretowały przepisy Urząd Skarbowy w Siedlcach (pismo z 19 lipca 2006 r., 1426/US210/MK/443-22/06) oraz warszawska Izba Skarbowa (pismo z 1 czerwca 2006 r., 1401/HTI/4407/14-35/05/EN).

Nie złożyłeś zgłoszenia – nie odliczysz VAT

Z art 8 8 ust 4 ustawy o VAT wynika, że podatnik niezarejestrowany nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego. W tej kwestii poglądy organów i sądów przeszły pewną ewolucję. Pod rządami starej ustawy o VAT w orzecznictwie prezentowane były różne poglądy. Sądy uznawały, że rejestracja jest konieczna dla uzyskania statusu podatnika VAT, a nabywający towary lub usługi, aby odliczyć VAT musiał posiadać ten status najpóźniej w dniu:

1. nabycia towaru lub usługi (wyroki NSA z 10 marca 1999 r., I SA/ Ka 1068/97. i z 24 marca 1999 r., JTJ SA 5133/98 oraz wyrok SN z 5 stycznia200ir.,D3RN 48/00),

2. otrzymania faktury potwierdzającej to nabycie (wyrok NSA z 11 marca 2003 r., m SA 2090/02),

3. składania deklaracji podatkowej (wyroki NSA z 2 czerwca 1999 r.,

1 SA/Gd 1117/97, i z 29 września 2004 r.,FSK733/04).

Więcej Rzeczpospolita.