Jakie obowiązki są związane z wypadkiem osoby niepełnosprawnej…

Gazeta Prawna , autor: Katarzyna Bereda-Łabędź , oprac.: GR

kwi 19, 2007

Jakie obowiązki są związane z wypadkiem osoby niepełnosprawnej.

W sprawach dotyczących wypadku przy pracy osób niepełnosprawnych w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stosuje się przepisy kodeksu pracy.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Szczególne obowiązki nakłada na pracodawcę art. 14 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.

Obowiązek wydzielenia lub zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy z podstawowym zapleczem socjalnym powstanie, gdy zaistnieją łącznie następujące zdarzenia:

osoba zatrudniona ulegnie wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej, w wyniku tego wypadku straci zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku,

osoba ta zostanie uznana za osobę niepełnosprawną,

w ciągu miesiąca od uznania tej osoby za osobę niepełnosprawną zgłosi ona gotowość przystąpienia do pracy.

Powyższego przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości – udowodnione przez pracodawcę.

Więcej Gazeta Prawna.