W razie wypadku w drodze do pracy łatwiej o rentę

Osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, otrzyma rentę nawet wtedy, gdy ma bardzo krótki staż pracy.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Ważne! Pracownik niezdolny do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy ma prawo do 100 proc. wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Droga do pracy i z pracy

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

zwykłego spożywania posiłków,

odbywania nauki lub studiów.

Jeżeli pracownik uległ wypadkowi spełniającemu powyższe cechy, to powinien niezwłocznie- zawiadomić o tym swojego pracodawcę. Pracodawca ustala okoliczności i przyczyny wypadku w drodze do pracy lub z pracy w karcie wypadku.

Wyjaśnić trzeba, że do 31 grudnia 2002 r. wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawniał do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). Jej przepisów nie stosuje się do wypadku w drodze do pracy lub z pracy, a także świadczeń przysługujących pracownikowi z tego tytułu. Zagadnienia te reguluje ustawa o emeryturach i rentach z FUS.

Kiedy świadczenia

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS umożliwiają uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy będącej skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, a także renty rodzinnej po osobie, która była uprawniona do takiej renty albo spełniała warunki do jej uzyskania, na łagodniejszych od ogólnych zasadach.

Więcej Gazeta Prawna.