Czy zasiłek liczymy od całego wynagrodzenia?…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

kwi 25, 2007


Czy zasiłek liczymy od całego wynagrodzenia?

Zatrudniony przedstawił zwolnienie lekarskie na dwa miesiące. Dowiedzieliśmy się, że w tym czasie wyjechał do pracy za granicę. Postanowiliśmy go skontrolować, ale nie zastaliśmy go w domu. Czy to wystarczy, by pozbawić go zasiłku

Nie, to za mało, by odebrać komuś świadczenie. Zwłaszcza że informacja nie ma charakteru oficjalnego. W tej sytuacji firma powinna wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by ten wezwał zatrudnionego na kontrolne badanie lekarskie przez lekarza orzecznika. Jeśli wezwany nie stawi się (a tak zapewne będzie), to ZUS pozbawi go zasiłku od następnego dnia po dacie wyznaczonego badania.

Pracownik zastępował kierownika od stycznia do marca i otrzymywał z tego tytułu dodatek funkcyjny. W kwietniu zachorował. Czy dodatek funkcyjny należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby

Jest to składnik wynagrodzenia przysługujący – zgodnie z umową o pracę lub innym aktem, na podstawie którego nawiązano stosunek pracy – tylko do określonego terminu. Składniki takie uwzględniamy w podstawie wynagrodzenia za czas choroby należnego za okres do tego terminu. Potem trzeba je pominąć. Skoro pracownik zachorował w kwietniu, do podstawy tej nie przyjmujemy dodatku należnego do końca marca.

Problemy z macierzyńskim

Kobieta przerwała za zgodą pracodawcy urlop wychowawczy. Zamiast wrócić do pracy, przyniosła zwolnienie lekarskie z kodem B (ciąża). Jak liczymy wynagrodzenie za czas jej choroby Zarabia ona tylko 1880 zł pensji zasadniczej.

Skoro pracownica dostaje wyłącznie pensję w stałej stawce, wynagrodzenie chorobowe ustalamy od kwoty płacy zasadniczej określonej w angażu -1880 zł brutto. Najpierw kwotę tę obniżamy o 18,71 proc, czyli o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe potrącane z przychodu pracownika. Otrzymujemy 152,8,26 zl (1880 zł – 351,74 zł), stanowiące miesięczne wynagrodzenie chorobowe pracownicy (ciężarnym należy się 100 proc). Stawka dzienna tego wynagrodzenia wynosi zatem 50,94 zł brutto (1528,26 zł: 30 dni). Jeśli kobieta pozostanie na zwolnieniu lekarskim do chwili porodu, zasiłek macierzyński zostanie jej obliczony od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uzyskiwanego przed porodem.

Koleżanka prowadzi od ponad pięciu lat działalność gospodarczą, a jednocześnie opłaca składki, w tym chorobową. Wkrótce znowu urodzi. W jaki sposób ZUS naliczy jej zasiłek macierzyński

Jeśli to będzie drugie lub kolejne dziecko, będzie korzystała z urlopu macierzyńskiego przez 20 tygodni, a gdy bliźniaki, trojaczki itd. – przez 28 tygodni. Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest przychód za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc porodu. Przychód to kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu jej 18,71 proc. Podstawą wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą jest z kolei zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Zmiana wymiaru i wynagrodzenia

Do 30 marca księgowy był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 kwietnia na pół etatu. W kwietniu miał wypadek przy pracy. Prócz pensji zasadniczej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę. Jak liczymy zasiłek chorobowy.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego dla pracownika stanowi przeciętne, miesięczne wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za kwiecień. Do wynagrodzenia z tego okresu należy doliczyć połowę 1/12 trzynastki za poprzedni rok.

Podczas choroby pracownicy w firmie nastąpiły podwyżki. Objęły wszystkie osoby w niej zatrudnione. Czy należy podwyższyć również zasiłek chorobowy należny kobiecie

Zasadniczo zasiłek chorobowy liczymy od przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających ten, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli więc pracownica dostała podwyżkę wtedy, gdy przebywała na zasiłku, nie wpłynie to na wysokość świadczenia. Inaczej byłoby natomiast, gdyby podwyżkę otrzymała za okres wsteczny wraz z wyrównaniem za miesiące, z których ustalano podstawę wymiaru. Wówczas należałoby ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku z uwzględnieniem podwyżki.

Więcej Rzeczpospolita.