Wydatki na przystosowanie składnika majątku zwiększają jego wartość

Rzeczpospolita (2011-06-21), autor: Łukasz Sitek , oprac.: GR

cze 21, 2011

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na remont własnego lokalu przed oddaniem go do używania. Nie robi tego jednak bezpośrednio, ale poprzez odpisy amortyzacyjne. Co innego, gdyby remont środka trwałego przeprowadzany był w trakcie jego używania. Wtedy wydatki wolno zaliczyć bezpośrednio do kosztów – czytamy w Rzeczpospolitej.

Podatnik może wprowadzić do ewidencji i wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej taki środek trwały, który jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Jeśli go remontuje, to wydatki z tym związane powinien ponieść jeszcze przed wpisaniem go do ewidencji środków trwałych. Zwiększą one jego wartość początkową, która jest podstawą amortyzacji. To od niej przedsiębiorca będzie naliczał odpisy.

Z orzecznictwa sądów wynika, że wydatki związane z nabyciem oraz wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych, poniesione przed przekazaniem tych środków do używania, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, lecz zwiększają wartość początkową środków trwałych, od której, po przekazaniu środków trwałych do używania, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – wyrok WSA we Wrocławiu z 29 lipca 2009 (I SA/Wr 1059/09)

Warunek kompletności i przydatności do używania oznacza, że w momencie przekazania do używania środka trwałego powinien on być sprawny technicznie. W przypadku nabycia budynku wymagającego przystosowania do potrzeb jednostki powinien być on poddany robotom, w wyniku których nastąpi doprowadzenie go do stanu zdatnego do używania (…) Należy bowiem mieć na uwadze, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, którego wartość początkowa obejmuje również koszty przystosowania danego składnika majątku do używania – wyrok WSA w Łodzi z 15 września 2009 (I SA/td 480/09)

Do środków trwałych – dla celów podatkowych – zaliczać można jedynie składniki majątkowe, które są kompletne i zdatne do użytkowania. Obiekt znajdujący się w budowie, przebudowie nieprzyjęty jeszcze do użytkowania nie spełnia kryterium kompletności, a zatem nie może być zaliczony do środków trwałych – wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2009 (I SA/Bd 342/09)

Wszystkie nakłady podatnika na składnik jego majątku, nieużywany jeszcze przez niego, dzięki którym staje się on zdatny do użytku i jest wykorzystywany jako środek trwały w jego działalności gospodarczej, niezależnie od zakresu rzeczowego tychże prac, powinny być uznane za działania ulepszające, mające wpływ na powiększenie jego wartości początkowej o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie – wyrok NSA z 11 września 2002 (I SA/Wr 621/01)

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 czerwca 2011 r.