Wynagrodzenie autorskie może wpłynąć na wysokość świadczenia chorobowego

Rzeczpospolita (2011-06-28), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

cze 28, 2011

Wynagrodzenie autorskie wpłynie na wysokość świadczenia chorobowego, jeśli odprowadzono od niego składki ubezpieczeniowe – czytamy w Rzeczpospolitej.

Honorarium autorskie nie stanowi samodzielnej podstawy obowiązku ubezpieczeniowego. Osiąganie dochodu z praw autorskich, zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi kategorię dochodów z tzw. działalności wykonywanej osobiście. Jednak może wynikać z zawartej umowy cywilnoprawnej, np. z umowy o dzieło czy też umowy-zlecenia.

Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od takiego dochodu zależeć będzie od tego, czy umowa cywilnoprawna stanowiąca źródło honorarium autorskiego podpisana została z własnym pracodawcą czy z innym podmiotem. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy-zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. Tak będzie, jeśli kontrakty te zostały zawarte z pracodawcą, z którym osoba pozostaje równocześnie w stosunku pracy. Albo wtedy, gdy umowy zawarto z innym podmiotem niż pracodawca, ale w ich ramach praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy.

Osoby wykonujące pracę na podstawie takich umów podlegają obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym. Zatem i chorobowemu na zasadach takich, jak w przypadku pracowników. Orzekał o tym Sąd Najwyższy w wyroku z 22 lutego 2010 (I UK 259/2009). W efekcie wysokość honorarium uzyskiwanego od własnego pracodawcy w ramach zawartej z nim umowy cywilnoprawnej będzie doliczona do wysokości podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, bo jego osiąganie podlega w tym wypadku obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku są takie same jak w przypadku ubezpieczenia pracowniczego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 czerwca 2011 r.