Przedsiębiorcy mogą uzyskać refundację składek

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-01), autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

lip 1, 2011

Przedsiębiorców wnioskujących o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych za okresy od czerwca 2011 r. czekają zmiany. Oprócz dotyczących samego sposobu obliczania refundacji wprowadzono również zmiany w trybie jej uzyskiwania – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Refundacje składek są udzielane w formule pomocy de minimis, która może zostać przyznana w limitach w okresie danego roku oraz poprzedzających go dwóch pełnych latach kalendarzowych.
Wnioskodawca musi: ustalić, czy nie należy do jednej z grup podmiotów wyłączonych z możliwości uzyskania refundacji na podstawie odpowiednio rozporządzenia KE nr 1998/2006, nr 875/2007 lub nr 1535/2007, poinformować PFRON o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis udzielonej przez PFRON lub inne organy, złożyć dodatkową informację o uzyskanej pomocy publicznej (INF-O-P-dR lub INF-O-P-dm), wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G lub Wn-U-A oraz w razie zmiany danych podanych w tych informacjach.

Wnioski Wn-U-G lub Wn-U-A można składać w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Wn-U-G składa się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Termin złożenia Wn-U-A upływa 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał .

Wnioskodawca może uzyskać pomoc przy sporządzeniu wniosku Wn-U-G w ZUS oraz racowników Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz PFRON.

Po otrzymaniu wniosku Wn-U-G lub wniosku Wn-U-A, PFRON: sprawdza go pod względem rachunkowym i formalnym oraz w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje wnioskodawcę o uznaniu wniosku za kompletny i prawidłowo wypełniony albo o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących wniosku i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia, ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON ogółem wyższe niż 100 zł, ustala kwotę przysługującej refundacji składek, wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku PFRON przekazuje na rachunek bankowy kwotę należnej refundacji i informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z wyliczeniem kwoty refundacji, to ma 14 dni na złożenie wniosku o wydanie przez prezesa zarządu PFRON decyzji o wysokości refundacji. Nie wstrzymuje to wypłaty refundacji w części bezspornej, ani nie powoduje obowiązku zwrotu uzyskanej refundacji.

Jeżeli wnioskodawca ustali w okresie późniejszym, że wyliczenia w informacji PFRON są nieprawidłowe, to nadal może wnioskować o wypłatę należnej refundacji wraz z ewentualnymi odsetkami, gdyby okazało się, że nieprawidłowe wyliczenia wynikały z winy PFRON.

Niezależnie od prawidłowości wstępnego wyliczenia, PFRON ma obowiązek terminowej wypłaty refundacji.
Jeżeli tego nie uczyni, od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 czerwca 2011 r.