20 lipca 2011 r. upływa termin na złożenie półrocznych informacji do wojewody

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-14), autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

lip 14, 2011

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne informują wojewodę na nowych drukach INF-W i INF-WZ do dnia 20 lipca 2011 r. o spełnieniu wymogów związanych z zapewnieniem struktury zatrudnienia oraz warunków pracy i rehabilitacji – czytamy w Rzeczpospolitej.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne są uprzywilejowani w zakresie otrzymywanego wsparcia.
W zamian muszą spełniać wymogi związane z zapewnieniem struktury zatrudnienia oraz warunków pracy i rehabilitacji. O ich spełnieniu informują wojewodę na nowych drukach INF-W i INF-WZ.  W dniu 20 lipca 2011 r. upływa termin do złożenia półrocznych informacji.

Informacje te składa się wojewodzie właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę pracodawcy w dniu składania tych dokumentów. Ma to istotne znaczenie dla podmiotów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz dla podmiotów, które w okresie sprawozdawczym zmieniły siedzibę.

Nowe wzory informacji składanych wojewodzie określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania. Określa ono wzór informacji półrocznej (INF-W) oraz informacji o zmianach dotyczących spełniania warunków związanych z legitymowaniem się statusem ZPCh lub ZAZ (INF-WZ). Nowe wzory informacji mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji INF-W składanych za I półrocze 2011 r. oraz do informacji INF-WZ składanych po wejściu w życie tego rozporządzenia, tj. od 16 marca 2011 r.

Informacje te składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Zgodnie z par. 4 ust. 3 rozporządzenia w razie składania dokumentów w formie elektronicznej należy ponadto zachować ich kopię na dowolnym nośniku elektronicznym lub w formie wydruku.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 lipca 2011 r.