Do czerwca tego roku pobierałam rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS jednak wydał decyzję, z której wynika, że z urzędu przyznano mi emeryturę. Skończyłam 60 lat w czerwcu, ale nie chcę przechodzić w tym miesiącu na emeryturę, bo wiem, że akurat jest wtedy niekorzystny przelicznik. Czy mogę zakwestionować decyzję ZUS? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek uprawniający do tej emerytury oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 18 marca 2021 r., sygn. akt III AUa 974/20, przepis ten jest klarowny w swej treści i rodzi obowiązek przyznania przez ZUS automatycznie z urzędu prawa do emerytury renciście od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, bez konieczności złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. Regulacja ta więc nie daje osobie uprawnionej możliwości wyboru późniejszej daty, od jakiej emerytura zostanie przyznana, poprzez złożenie wniosku w późniejszym terminie, gdyż jest ona przyznawana z urzędu, od dnia osiągnięcia przez tę osobę powszechnego wieku emerytalnego. Nie istnieje też przepis prawa, który uprawniałby ubezpieczonego, mimo braku złożenia wniosku o wstrzymanie renty, do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie emerytury, której wysokość będzie obliczona według zasad obowiązujących w innym miesiącu niż w miesiącu, w którym osiągnął on wiek emerytalny (np. w maju).

Oznacza to rzeczywiście, że osoby urodzone w czerwcu i pobierające rentę są niejako pokrzywdzone, bo z urzędu otrzymają emeryturę obliczoną w czerwcu. Jak bowiem wiadomo, wciąż istnieje luka prawna, która powoduje, że wysokość emerytur ustalanych akurat czerwcu jest niższa niż te, które są przyznawane w innych miesiącach roku.

W opisywanym jednak przypadku emeryt nie zdoła zakwestionować decyzji ZUS.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 lipca 2021 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR