Czy remont istniejących pomieszczeń (np. łazienki, korytarza, sali lekcyjnej, wymiana okien w tych pomieszczeniach) w obiekcie stanowiącym siedzibę jednostki budżetowej zwiększa wartość budynku? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – problem określony w pytaniu wymaga rozstrzygnięcia, czy zakres prac polegający na remoncie pomieszczeń wyspecyfikowanych w pytaniu jest remontem czy ulepszeniem środka trwałego. Stąd też, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy wskazać, co się rozumie przez remont, a co przez ulepszenie.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęto, że remont to przywrócenie stanu technicznego i użytkowego środka trwałego. Może być on połączony z wymianą zużytych części, ale tylko pod warunkiem, że w toku tej wymiany nie dojdzie do zmiany charakteru i funkcji tego środka trwałego, a wykonywane prace są wynikiem jego eksploatacji. Natomiast ulepszenie stanowią poniesione wydatki na wykonane prace, które powodują istotną zmianę cech użytkowych środka trwałego w stosunku do stanu z dnia ich przekazania do używania. Powyższe zostało potwierdzone wyrokami sądowymi NSA z 14 stycznia 1998 r., sygn. akt SA/Sz 119/97 oraz NSA z 27 czerwca 2001 r., sygn. akt ISA/Gd2487/98., które nadal są aktualne.

Ponieważ z pytania wynika, że jednostka przeprowadziła remont istniejących pomieszczeń, których zużycie nastąpiło prawdopodobnie w toku ich eksploatacji, to należy uznać, że wykonane prace nie powodują zmiany charakteru środka trwałego ani jego dotychczasowej funkcji, a zatem koszty poniesione z tego tytułu należy potraktować jako remont.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 września 2021 r., autor: Elżbieta Gaździk, oprac.: GR