Nasz pracownik posiadał orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność wygasła 31 października 2021 r. Dotychczas nie złożył wniosku o wydanie nowego. Czy orzeczenie to wciąż pozostaje ważne? Czy coś zmieniło się w przepisach dotyczących epidemii COVID-19? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zgodnie z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ważność orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Przy czym jeśli jego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, dokument zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast gdy ważność dokumentu upływa już po wejściu w życie ww. ustawy, zachowuje on ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasady te nie uległy zmianie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 listopada 2021 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR