Przeznaczenie dochodu ze zbycia nieruchomości na remont części wspólnych budynku mieszkalnego to również wydatek na własne cele mieszkaniowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Właściciel mieszkania w bloku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. W czerwcu 2011 r., na zgodny wniosek współwłaścicieli, wspólnotowa nieruchomość gruntowa została podzielona na kilka działek, w których udziały mieli członkowie wspólnoty. Następnie dwie działki zostały sprzedane, a z pieniędzy ze sprzedaży utworzono fundusz inwestycyjny wspólnoty, przeznaczony na remont części wspólnych budynków mieszkalnych. Była to wyodrębniona część funduszu remontowego, z oddzielnym subkontem.

Właściciel mieszkania uważał, że nie musi płacić podatku od dochodu ze sprzedaży swoich udziałów w obu działkach, ponieważ – jak przekonywał – przeznaczył go na własne cele mieszkaniowe. W grę wchodziłoby zatem zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że art. 21 ust. 25 ustawy należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną. Zawarty w tym przepisie katalog wydatków mieszkaniowych, uprawniających do skorzystania z ulgi, ma charakter zamknięty i nie obejmuje wydatków na remont części wspólnych budynków mieszkalnych. W związku z tym mężczyzna nie przeznaczył dochodów ze sprzedaży udziałów w działkach na własne cele mieszkaniowe – stwierdził organ (interpretacja indywidualna o sygn. 1462-IPPB1.4511.134.2017.2.KP).

WSA w Warszawie (wyrok z 23 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 2234/21) przyznał rację podatnikowi.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 grudnia 2021 r., autor: Krzysztof Bałękowski, oprac.: GR