Nie wyraziłem zgody na urlop wypoczynkowy, który miał nastąpić bezpośrednio po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego. Ta jednak mi zakomunikowała, że i tak zamierza iść na urlop. Czy mogę ją zwolnić za wypowiedzeniem? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zgodnie z art. 163 par. 3 kodeksu pracy na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dotyczy to także pracownika ‒ ojca wychowującego dziecko lub innego członka najbliższej rodziny, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że do rozpoczęcia urlopu na podstawie art. 163 par. 3 k.p. wystarczy złożenie stosownego wniosku, na który pracodawca nie może zareagować inaczej, niż udzielając urlopu niezależnie od planu urlopów. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 19 listopada 2003 r., sygn. akt I PK 18/03. W kontekście podanego stanu faktycznego szczególnie pomocne może okazać się również stanowisko zawarte w wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z 29 marca 2016 r., sygn. akt VII P 25/16. Co istotne, w stanie faktycznym tej sprawy pracodawca nie wyraził zgody na udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownicy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, a finalnie wypowiedział stosunek pracy. W analizie prawnej sąd zwrócił uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze stwierdził, że pracodawca jest związany wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jak podkreślono, kategoryczna treść ww. art. 163 par. 3 k.p. nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że w tym przypadku do rozpoczęcia urlopu wystarcza złożenie stosownego wniosku. Podobne stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2001 r., sygn. I PKN 590/00. Po drugie sąd zaakcentował, że w tych okolicznościach pracownica nie musiała uzyskać nawet zgody pracodawcy na udzielenie urlopu wypoczynkowego. Po trzecie sąd wskazał, że pracodawca naruszył art. 41 k.p., z którego wynika, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Finalnie sąd zasądził od pracodawcy na rzecz pracownicy odszkodowanie, mając również na względzie art. 45 par. 1 k.p. Z tego przepisu wynika zaś, że w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 kwietnia 2022 r., autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR