Pracodawcy złożyli 410 wniosków do PFRON o wypłatę rekompensat za styczeń, luty i marzec br. Pozytywnie rozpatrzonych zostało na razie 196, do firm trafiło łącznie 6,07 mln zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

O przyznanie rekompensat mogą się ubiegać pracodawcy prowadzący zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakładowy fundusz aktywności (ZFA), którym na skutek podniesienia kwoty wolnej od podatku zmniejszyły się wpływy na te fundusze pochodzące z miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Zamiast odprowadzać te pieniądze na konto ZFRON lub ZFA, mogą oni występować do PFRON o przekazywanie co miesiąc środków w wysokości równej iloczynowi stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników i 4 proc. najniższego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 33b ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) wniosek składa się do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Po raz pierwszy pracodawcy mogli więc wnioskować o rekompensaty za marzec, na co mieli czas do 7 kwietnia. Na podstawie przepisów przejściowych mogli też wystąpić o pieniądze za styczeń i luty w terminie do 20 kwietnia.

Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Jak podaje PFRON, łącznie za styczeń, luty i marzec wpłynęło 410 wniosków. Do tej pory pozytywnie rozpatrzonych zostało 196. Z tego 176 pochodziło od 69 pracodawców mających status zakładu pracy chronionej (ZPChr), którym fundusz wypłacił 5,89 mln zł. Kolejne 16 zrealizowanych wniosków (na kwotę 191,4 tys. zł) złożyło siedmiu pracodawców, którzy nie mają już statusu ZPChr, ale zachowali prawo do prowadzenia ZFRON, a dwa pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej prowadzącym ZFA.

PFRON dodaje, że z uwagi na liczne błędy, uchybienia formalne i rachunkowe, które uniemożliwiają rozpatrzenie części wniosków, wysłał 100 wezwań do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości. W przypadku 12 wniosków nie doszło do wypłacenia rekompensat z uwagi na to, że zostały złożone po terminie określonym w art.  33b ust. 4 ustawy o rehabilitacji.

– Taka liczba wniosków jest zaskakująco niska. Wcześniej wielu pracodawców deklarowało chęć skorzystania z rekompensat. Dużym zainteresowaniem cieszyło się też spotkanie online, w trakcie którego przedstawiciel biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych wyjaśniał wątpliwości związane z wypełnieniem wniosku i pokazywał krok po kroku, jak to zrobić – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 maja 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR