Kiedy przysługuje emerytura pomostowa

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-17), autor: Leszek Jaworski , oprac.: GR

sie 17, 2011

Czytelnik Dziennika Gazety Prawnej jest mechanikiem w elektrociepłowni. Pracodawca nie umieścił tego stanowiska w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. To z kolei uniemożliwia mu uzyskanie emerytury pomostowej. Czytelnik odwołał się do PIP. Inspektor pracy przeprowadził kontrolę stanowiska pracy i ocenę wykonywanych czynności. Stwierdził, że praca mechanika nie spełnia powyższych warunków. Czy inspektor pracy miał rację – pyta mężczyzna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Opolu w wyroku z 26 maja 2011 r. (II SA/Op 17/11) na podstawie badań warunków pracy na stanowisku mechanika dokonanych przez państwową inspekcję pracy zgodził się z poglądem tego organu, że nie jest ona wykonywana w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

WSA przypomniał, że praca wykonywana w szczególnych warunkach związana jest z czynnikami ryzyka, które mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenia zdrowia. Najczęściej chodzi o wykonywanie czynności, które ze względu na procesy technologiczne lub siły przyrody stawiają pracownikom wymagania przekraczające ich możliwości. Te z kolei zmniejszają się wraz z wiekiem pracowników w stopniu utrudniającym im pracę.

Wykaz takich prac określa załącznik nr 1 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.
Prace wykonywane w szczególnych warunkach ze względu na siły przyrody to te wykonywane: pod ziemią, na wodzie, pod wodą, w powietrzu. W art. 3 ust. 1 ustawa wymienia natomiast procesy technologiczne, które znacznie utrudniają pracownikowi wykonywanie zadań. Są to np. praca wykonywana w warunkach zimnego klimatu (poniżej 0 st. C), w podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym oraz bardzo ciężkie prace fizyczne związane z bardzo wysokim obciążeniem statycznym wynikającym z konieczności wykonywania zadań w niezmiennej pozycji.

Za pracę w szczególnych warunkach ustawa w art. 3 ust. 3 uznaje także pracę wymagającą wysokiej odpowiedzialności oraz sprawności psychofizycznej, których możliwość wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 sierpnia 2011 r.