Pracodawca, który uzyskał dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej z Funduszu Pracy, planuje sprzedać część zakładu innemu pracodawcy. Czy w takim przypadku konieczne będzie dokonanie zwrotu uzyskanego dofinansowania? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 par. 1 kodeksu pracy, jeśli dofinansowane stanowisko pracy zostałoby zachowane, pracodawca nie byłby zobowiązany do zwrotu pozyskanych środków. Co do zasady takie przejęcie zakładu pracy powoduje bowiem, że zakład ten staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej – z wyłączeniem opiekuna osoby niepełnosprawnej pobierającego świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych – lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak od sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 46 ust. 2b powyższej ustawy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudniał skierowanego lub skierowanych poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7. W opisywanym przypadku nie będzie to jednak konieczne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 kwietnia 2023 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR