Nasz pracownik uległ wypadkowi w swoim drugim miejscu pracy. Obecnie ma zwolnienie lekarskie. Jakie świadczenie mamy mu wypłacać? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – w tej sytuacji płatnik powinien wypłacać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, tj. zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Pracownik powinien jednak dostarczyć kopię dokumentacji powypadkowej sporządzonej przez drugiego pracodawcę, u którego uległ wypadkowi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą m.in. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę także na art. 8 ustawy wypadkowej. Zgodnie z jego ust. 1 i 2 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu, już od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Jak widać, przepis mówi o niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem, ale nie zawęża uprawnienia do świadczeń wypadkowych tylko do płatnika, u którego doszło do wypadku. W takiej sytuacji należy uznać, że prawo do tych świadczeń ubezpieczony nabył z każdego tytułu, z którego podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Jest to zasada analogiczna do nabywania prawa np. do zasiłku chorobowego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 maja 2023 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR