Dyskryminowany pracownik ma prawo do odszkodowania

Dziennik Gazeta Prawna (2011-11-17), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

lis 17, 2011

Do zasad ogólnych prawa pracy należy zasada równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.
Według niej jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia – jest niedopuszczalna – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zgodnie bowiem z art. 183d k.p. osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli więc pracownik dozna szkody lub krzywdy wskutek naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania, to może dochodzić od niego przed sądem zapłaty odszkodowania. 

Zrezygnowano natomiast z ustawowego określenia górnej granicy tego odszkodowania. Oznacza to znaczną swobodę sądu w ustaleniu tej wysokości. Wysokość tego odszkodowania będzie zależeć od stopnia naruszenia zasady równego traktowania oraz od rodzaju i wysokości uszczerbku doznanego przez poszkodowanego pracownika. Warto wskazać, że według Sądu Najwyższego odszkodowanie przewidziane w art. 183d k.p. powinno być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Odszkodowanie powinno zatem wyrównywać uszczerbek poniesiony przez pracownika powinna być zachowana odpowiednia proporcja między odszkodowaniem a naruszeniem przez pracodawcę obowiązku równego traktowania pracowników, a także odszkodowanie powinno działać prewencyjnie. Ustalając jego wysokość, należy więc brać pod uwagę okoliczności dotyczące obu stron stosunku pracy, zwłaszcza do odszkodowania mającego wyrównać szkodę niemajątkową pracownika będącego – według przyjętej w Polsce nomenklatury – zadośćuczynieniem za krzywdę (wyrok SN z 7 stycznia 2009 r. III PK 43/08, LEX nr 577695). Ponadto Sąd Najwyższy wskazywał także, że odszkodowanie, o którym mowa w art. 183d k.p., obejmuje wyrównanie uszczerbku w dobrach majątkowych i niemajątkowych pracownika. Zatem chociaż art. 183d kp. nazywa świadczenie z tytułu nierównego traktowania odszkodowaniem, to jednak nie wymaga do nabycia prawa do niego powstania z tego powodu szkody w majątku pracownika. Za takim rozumiem tego świadczenia przemawia także treść dyrektyw europejskich regulujących odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie równego traktowania pracowników.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 listopada 2011 r.