Czy złożenie wniosku o urlop ojcowski chroni przed zwolnieniem?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-02-10), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

lut 10, 2012

Pracownik złożył wniosek o urlop ojcowski z dużym wyprzedzeniem. Od kiedy rozpoczyna się szczególna ochrona jego stosunku pracy? Czy decyduje moment złożenia przez niego wniosku o urlop ojcowski, czy też moment rozpoczęcia tego urlopu?

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej p
racownik nie jest chroniony od momentu złożenia wniosku o urlop ojcowski, lecz dopiero od chwili rozpoczęcia korzystania z tego urlopu. Przepisy nie przewidują bowiem szczególnej ochrony pracownika w czasie poprzedzającym skorzystanie z tego urlopu. Według art. 1823 par. 1 k.p. pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

do ukończenia przez dziecko 12, miesiąca życia albo

do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Do pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego mają zastosowanie normy ochronne przewidziane w art. 177 k.p. Przepis ten przewiduje (par. 1), że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Odpowiednie zastosowanie tego przepisu do pracownika ojca ubiegającego się o urlop ojcowski oznacza, że pracownik ten jest chroniony w czasie korzystania z urlopu ojcowskiego. W tym to okresie pracodawca nie może, (co do zasady) wypowiedzieć mu umowy o pracę ani rozwiązać z nim umowy bez wypowiedzenia (poza sytuacjami opisanymi powyżej). Przepis ten nie chroni zatem pracownika od chwili złożenia przez niego wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego.

Podstawa prawna
Art. 177, art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego 2012 r.