Czy interpretacja Ministerstwa Finansów zmieniła zasady dopłat do wynagrodzeń

Dziennik Gazeta Prawna (2012-03-16), autor: Elżbieta Sadło , oprac.: GR

mar 16, 2012

Na stronie internetowej PFRON zamieszczone zostało stanowisko Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie braku możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz te zakłady aktywności zawodowej, które są jednostkami finansów publicznych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Ministerstwo Finansów dokonało interpretacji przepisu art. 26b ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). dalej: ustawa o rehabilitacji. Przepis ten wyłącza możliwość otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w tej części, którą pracodawca sfinansował ze środków publicznych. A to oznacza, że jeśli wynagrodzenie takiego pracownika w całości jest finansowane ze środków publicznych – bez względu na źródło pochodzenia tychże środków, dofinansowanie do wynagrodzenia w ogóle nie przysługuje.

W przedmiotowej sprawie istotne znaczenie ma rozumienie pojęcia środków publicznych, jakim posługuje się ustawa o rehabilitacji we wspomnianym przepisie. Ze względu na brak legalnej definicji tego pojęcia w tym akcie prawnym należy odwołać się do definicji środków publicznych określonych w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przepis ten wskazuje, że środkami publicznymi są m.in. dochody publiczne i przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. Z kolei przez pojęcie dochodów publicznych należy rozumieć m.in. wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych. Ministerstwo Finansów w swoim stanowisku wyraża opinię, że biorąc pod uwagę przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz publiczny charakter środków przekazywanych SPZOZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach odpłatności za świadczone przez SPZOZ usługi, należy wnioskować, że działalność tychże zakładów – w tym także m.in. wydatki na wynagrodzenia pracowników – finansowana jest ze środków publicznych. A to z kolei oznacza, że także wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników finansowane są ze środków publicznych, a więc ta grupa pracodawców podlega dyspozycji art. 26b ust. 7 ustawy o rehabilitacji. Dlatego, zdaniem Ministerstwa Finansów, zasadne jest wstrzymanie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń w odniesieniu do tej grupy pracodawców.

Takie same stanowisko MF zajęło w stosunku do ZAZ funkcjonujących w formie samorządowych zakładów budżetowych. Podmioty te są bowiem jednostkami sektora finansów publicznych, a więc finansują swoją działalność ze środków publicznych – dotyczy to także wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych. W związku z powyższym w odniesieniu do tych zakładów przepis art. 26b ust. 7 również znajduje zastosowanie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 marca 2012 r.