Do przyznania renty nie wystarczy niezdolność do pracy…

Gazeta Prawna , autor: Maria Sankowska , oprac.: GR

maj 18, 2007

Nie jest możliwe przyznanie renty osobie, która była częściowo niezdolna do pracy jeszcze przed podjęciem zatrudnienia i jej stan nie uległ pogorszeniu wskutek wykonywanej pracy.

Zakład ubezpieczeń społecznych odmówił Bogdanowi R. przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik uznał go bowiem za osobę zdolną do wykonywania pracy stolarza, zgodnej z jego kwalifikacjami.

Sąd I instancji, rozpatrując odwołalnie od decyzji ZUS, ustalił, że ubezpieczony przez ponad 20 lat pracował w spółdzielni pracy inwalidów, w pełnym wymiarze czasu pracy, jako stolarz. Sąd stwierdził także, że Bogdan R. jest głuchoniemy od urodzenia. Spółdzielnia, w której pracował, uległa likwidacji i dlatego zwrócił się on do ZUS-u z wnioskiem o przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jak ustalił biegły powołany przez sąd, następstwem schorzenia, na które cierpi Bogdan R., jest częściowa trwała niezdolność do pracy w hałasie, na wysokości oraz na stanowiskach wymagających dobrego słuchu. Sąd podzielił jednak stanowisko ZUS-u, że Bogdan R. nie spełnia przesłanek do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, bowiem jego niezdolność do pracy nie powstała ani nie pogorszyła się w żadnym z okresów wskazanych w art. 57 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353zezm.).

To stanowisko poparł sąd II instancji, oddalając apelację. Wskazał, że ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy i posiada' wymagany do renty staż ubezpieczeniowy, ale jego niezdolność do pracy powstała jeszcze przed podjęciem zatrudnienia.

Dla uzyskania prawa do renty Bogdan R. musiałby udowodnić, że w czasie pracy jego stan zdrowia pogorszył się tak dalece, że jej wykonywanie na stanowisku stolarza stało się niemożliwe. Ubezpieczony zaskarżył ten wyrok skargą kasacyjną.

Sąd Najwyższy oddalił skargę. W uzasadnieniu wskazał, że słuszne było stwierdzenie, iż ubezpieczony nie spełnia warunku do renty wskazanego w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, a więc powstania niezdolności do pracy w okresach wskazanych w tym przepisie. Sąd podkreślił, że możliwe jest nabycie prawa do renty przez osobę, która jeszcze przed podjęciem zatrudnienia jest częściowo niezdolna do pracy. Sytuacja taka występuje, gdy w czasie wykonywania pracy stan zdrowia takiej osoby ulegnie pogorszeniu tak bardzo, iż nie będzie ona mogła wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Więcej Gazeta Prawna.