Kiedy pracownik dostanie odprawę…

Gazeta Prawna , autor: Danuta Klucz , oprac.: GR

Maj 22, 2007

Odprawy zwykle towarzyszą rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku pracy. Mają one rekompensować skutki utraty pracy, przejścia na emeryturę lub rentę, powołania do służby wojskowej.

Czy mogą przysługiwać dwie odprawy

Z powodu zmian organizacyjnych w zakładzie wypowiedziałem umowę o pracę kilku pracownikom. Jeden z nich spełnia warunki do nabycia emerytury i po zakończeniu zatrudnienia zamierza skorzystać z tego świadczenia. Czy muszę mu wypłacić dwie odprawy – z tytułu zwolnienia oraz emerytalną

MW razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej odpraw tylko wyraźne wyłączenie przez przepisy prawa do którejkolwiek z nich uzasadnia odmowę wypłaty świadczenia. Przepisy w obowiązującym brzmieniu nie zawierają regulacji, która w razie zbiegu prawa do odprawy z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn nieleżących po jego stronie oraz do odprawy emerytalnej, wyłączałaby prawo do jednej z nich. Jeśli zatem pracownik spełni warunki do odprawy emerytalnej i pieniężnej (przy założeniu oczywiście, że pracodawca podlega ustawie o zwolnieniach grupowych, tj. zatrudnia co najmniej 20 pracowników), uprawnia go to do obydwu odpraw. Innymi słowy, jeżeli pracownik zostanie zwolniony z przyczyn nieleżących po jego stronie i zwolnienie to zbiegnie się w czasie z jego przejściem na emeryturę (także rentę), to . na pracodawcy spoczywa obowiązek wypłaty, zarówno odprawy pieniężnej w wysokości uzależnionej od stażu zakładowego pracownika, jak i odprawy emerytalnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, chyba że przepisy zakładowe lub szczególne przewidują wyższą odprawę z tego tytułu.

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z pózn. zm.).
Art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z pózn. zm.).

Czy za zwolnienie indywidualne wypłacać odprawę

Z powodu likwidacji stanowiska pracy zamierzam wypowiedzieć umowę o pracę jednej z pracownic działu administracji sześcioletnim stażem w mojej firmie. Prawdopodobnie w tym roku zostaną zwolnione jeszcze dwie osoby. Z uwagi na to, że zatrudniam kilkudziesięciu pracowników, podlegam ustawie o zwolnieniach grupowych. Czy w przypadku pojedynczego zwolnienia trzeba wypłacić odprawę pieniężną.

Jeżeli pracodawca podlega przepisom ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a wyłącznym powodem zwolnienia są przyczyny niedotyczące pracownika, musi liczyć się z koniecznością wypłaty stosownej odprawy nawet w razie indywidualnego rozwiązania stosunku pracy.

Wysokość odprawy zależy od zakładowego stażu, jakim legitymuje się zwalniany pracownik. W opisanej sytuacji pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownicy odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

Art. 8 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z póin. zm.).

Więcej Gazeta Prawna.