Krótkie pytanie – szybka odpowiedź eksperta…

GAZETA PODATKOWA , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

cze 6, 2007

Pożyczka z PFRON

Jestem osobą niepełnosprawną, zarejestrowaną obecnie jako osoba bezrobotna. Chciałabym otworzyć własną działalność gospodarczą i na ten cel uzyskać pożyczkę z PFRON. Dwa lata temu prowadziłam już własną firmę. Czy mimo to mam szansę na pożyczkę

Tak. Pożyczka może być udzielona na ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeśli od dnia wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji – w odniesieniu do działalności gospodarczej, upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Czytelniczka nie otrzyma pożyczki wtedy, gdy poprzednia jej działalność również była finansowana w drodze pożyczki przyznawanej przez starostę ze środków Funduszu. Osoba niepełnosprawna może otrzymać pożyczkę tylko raz oraz pod warunkiem, że nie korzysta aktualnie z pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy.

Budynek na cudzym gruncie

Na gruncie oddanym mi w wieczyste użytkowanie buduję budynek na potrzeby prowadzonej działalności. Czy wydatki na jego wybudowanie należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym

Nie. Wydatki na wybudowanie budynków na cudzym gruncie nie odpowiadają istocie wydatków na ulepszenie obcych środków trwałych, które dla celów podatkowych stanowią inwestycje w obcym środku trwałym.

Budynki wybudowane na cudzym gruncie stanowią odrębną, od tych inwestycji, grupę środków trwałych (art. 22a ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof).

Ubezpieczenie żony

Do pomocy przy prowadzeniu działalności gospodarczej I zatrudniłem żonę na podstawie umowy o pracę. Czy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego powinienem zgłosić ją jako pracownika

W przypadku gdy pracownik spełnia kryteria dla osób współpracujących, to wówczas dla celów ubezpieczeń społecznych (a tym samym i ubezpieczenia zdrowotnego) jest traktowany jako osoba współpracująca. Kryteria te zostały określone w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem, za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej uważa się m.in. małżonka przedsiębiorcy, jeżeli pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności. Zatem jeśli żona Czytelnika spełnia powyższe kryteria, powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba współpracująca, a nie jako pracownik.

Wywóz nieczystości

Zajmuję się wywozem śmieci i usługi te świadczę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy muszę usługi te ewidencjonować w kasie fiskalnej

Nie. Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 90.0 zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania w kasach rejestrujących do 30 czerwca 2007 r. Zwolnienie to wynika z § 2 pkt 1 i pozycji 32 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Więcej Gazeta Podatkowa.