Od dopłat do wypoczynku nie płacimy składek…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

cze 15, 2007

Jeśli wypłacasz zatrudnionym różne świadczenia za czas urlopu wypoczynkowego, czasami nie płacisz od nich składek na ubezpieczenia społeczne I zdrowotne

Zbliża się sezon wakacyjnych wyjazdów pracowników. Pracodawcy często wypłacają im za czas urlopu różne dopłaty do wypoczynku. Warto wiedzieć, od których naliczamy składki, a od których nie naliczamy. Zasadniczo podstawy wymiaru składek nie stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki zatrudnieni uzyskują ze stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków. Składek nie opłacamy jednak od przychodów wymienionych w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Takie dopłaty do wypoczynku dzielimy na:

finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

świadczenia urlopowe,

wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą funduszu socjalnego.

Finansowane z funduszu socjalnego

Firmy często dofinansowują z funduszu socjalnego wakacyjny wypoczynek zatrudnionych. Pokrywają np. część rachunków za opłacone przez nich wczasy, kolonie itd. Przypomnijmy, że fundusz socjalny muszą tworzyć: jednostki budżetowe, ich gospodarstwa pomocnicze oraz zakłady budżetowe – bez względu na liczebność personelu, zatrudniający 1 stycznia co najmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Zmieniając przepisy zakładowe (np. układ zbiorowy, regulamin płacowy), przedsiębiorcy mogą zrezygnować z tworzenia funduszu.

Świadczenia finansowane ze środków funduszu socjalnego są wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS. Oczywiście pod warunkiem, że spełniają wymogi określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ich przyznanie oraz wysokość muszą zatem zależeć od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika czy innego uprawnionego do pomocy.

Od takich świadczeń z funduszu socjalnego, w tym dofinansowania do wypoczynku, nie odprowadzamy zatem żadnych składek bez względu na ich wysokość.

Świadczenia urlopowe

Podmioty mające 1 stycznia poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą fundusz lub wypłacają świadczenia urlopowe. Gdy zdecydują się na drugą opcję, muszą uiszczać świadczenie urlopowe każdemu pracownikowi wybierającemu się na urlop wypoczynkowy obejmujący przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku. Jego wypłata nie zależy zatem od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej pracownika (jak w wypadku świadczeń realizowanych z funduszu socjalnego).

Pracodawcy mogą zdecydować, że nie będą wypłacać świadczenia urlopowego. Gdy nie są objęci układem zbiorowym i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informację o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczeń przekazują pracownikom do końca stycznia. Znaczy to, że w bieżącym roku świadczenia urlopowego nie muszą wypłacać firmy, które dostarczyły takie zawiadomienie zatrudnionym do końca stycznia.

Świadczenie urlopowe przysługuje raz w roku, najpóźniej w ostatnim dniu pracy przed rozpoczęciem urlopu. Nie może przekroczyć odpisu podstawowego na fundusz socjalny. Pracodawca może więc płacić świadczenia niższe od ustawowych odpisów. Liczymy je proporcjonalnie do wielkości etatu.

Podmioty mające 1 stycznia poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą fundusz lub wypłacają świadczenia urlopowe.

Więcej Rzeczpospolita.