Wnosząc aport, możesz uzyskać dochód z kapitałów pieniężnych…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

cze 25, 2007

U wspólnika spółki osobowej wnoszącej aport do spółki kapitałowej może powstać dochód, od którego trzeba zapłacić podatek. Jest to dochód z odrębnego źródła- kapitałów pieniężnych – nie z działalności gospodarczej

Jak wykazać w spółce osobowej dochód z objęcia udziałów w zamian za aport Czy przychody z kapitałów pieniężnych można połączyć z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, w której trzech wspólników opłaca miesięczne zaliczki na podatek liniowy Czy należy wystawić PIT-38 na koniec roku I dopiero zapłacić podatek – pyta czytelnik DR.

W zamian za wkład niepieniężny (aport) wspólnicy obejmują udziały akcje innej spółki albo podwyższona zostaje wartość już posiadanych przez nich udziałów. Dlatego aport np. dla celów podatku VAT jest traktowany jako odpłatna do-stawa towarów (która jednak korzysta ze zwolnienia z tego podatku; więcej na ten temat pisaliśmy w DF z 21 czerwca). Czy w związku z tym u przedsiębiorców opodatkowanych PIT, wnoszących aportem do spółki środki trwałe firmy, powstaje przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej

To nie jest przychód z działalności

Organy podatkowe twierdzą, że nie. Przykładowo w piśmie Izby Skarbowej w Opolu z 8 marca 2005 r. (PF-II-005/17/PB/05) czytamy: Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci środka trwałego do nowo utworzonej spółki jawnej .spowoduje powstanie majątku spółki, natomiast nie spowoduje powstania z tego tytułu w spółce przychodów do celów podatkowych. Również wspólnik wnoszący wkład rzeczowy do spółki nie osiąga w tym momencie przychodu, gdyż nie wiąże się to z odpłatnym zbyciem składnika majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 updoP. Podobnego zdania był Urząd Skarbowy w Zambrowie (pismo z 15 marca 2005 r., DFI/415-2/05/WB): Wnosząc do spółki cywilnej wkład niepieniężny w postaci środków trwałych, nie osiągnął pan w tym momencie przychodu, gdyż wniesienie aportu nie wiąże się z odpłatnym zbyciem składnika majątku w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 updof. Także Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie w piśmie z 7 września 2006 r. (P-2/415/15/06) potwierdził: wniesienie do spółki z o.o. aportu rzeczowego w postaci składników majątkowych należących do wspólników spółki jawnej w zamian za udziały nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu cyt. wyż. art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, ponieważ przedmiotowy wkład niepieniężny nie ma znamion odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku".

Więcej Rzeczpospolita.