Nowe uprawnienia państwowej inspekcji pracy…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

cze 28, 2007

1 lipca wchodzi w życie nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, która rozszerza uprawnienia inspektorów pracy. Pracodawcy będą karani sprawniej i surowiej. Wysokość maksymalnej grzywny podniesiono do 30 tys. zł, a niewykonanie wyroku nakazującego wypłatę wynagrodzenia lub innego świadczenia ze stosunku pracy będzie zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie (art. 1 ustawy). Kontroli PIP podlegają pracodawcy – a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy, niebędący pracodawcami – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy (art. 13 ustawy). Zatem od 1 lipca inspektor obejmie kontrolą nie tylko warunki pracy pracowników, ale także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zlecenia, umowy o dzieło oraz samozatrudnionych.

Inspekcja Pracy ma uprawnienia kontrolne oraz następujące, powiązane z kontrolą do:

podejmowania działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy,

wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej -uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,

ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w kodeksie pracy, wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią, np. ustawa o pracownikach tymczasowych oraz udziału w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego.

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Podczas kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy inspektor zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów i zasad bhp (w tym przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii), przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

CO SKONTROLUJE PIP

Kontrola PIP obejmie:

przestrzeganie przepisów prawa pracy,

przestrzeganie bhp pracy osób innych niż pracownicy,

legalność zatrudnienia, bowiem przejmie od wojewody służby legalności zatrudnienia, czyli tzw. policję pracy,

przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w ustawie z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 36, poz. 233),

wyroby wprowadzone do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach.

Więcej Gazeta Prawna.