Co nowego w przepisach…

DZIENNIK , autor: Marek Michalec , oprac.: GR

lip 2, 2007

Konta emerytalne. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Proponuje on zasadę, że limit wpłat na IKE w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim oraz zakłada uelastycznienie zasad zwrotu i wypłaty z IKE poprzez umożliwienie częściowego zwrotu i wypłaty w ratach.

Wynagrodzenia nauczycieli. W Sejmie odbyło się trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Znowelizowane przepisy dotyczą podwyższenia procentu kwoty bazowej, od której zależy średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty oraz pozostałych grup nauczycieli.

W SENACIE

Niższe składki. Senat 21 czerwca 2007 przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakładającą podwyższenie płac netto w państwowej sferze budżetowej, obniżenia kosztów z tytułu płaconych składek na ubezpieczenie społeczne (rentowe), w tym kosztów po stronie pracodawcy.

OPUBLIKOWANO

Zatrudnienie niepełnosprawnych. 19 czerwca br. w Dzienniku Ustaw nr 107, poz. 736 ogłoszono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

Świadczenia rodzinne. 21 czerwca br. w Dzienniku Ustaw nr 109, poz. 747 ogłoszono ustawę z 24 maja 2007 r. zmieniającą ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o podatku rolnym. Wprowadza ona m.in. zmianę " definicji pojęcia rodziny". Do rodziny nie będą wliczane dzieci pozostające w związku małżeńskim, a także pełnoletnie dziecko posiadające własne dziecko.

Służba zdrowia. W Dzienniku Ustaw nr 109, poz. 755 ogłoszono dnia 21 czerwca br. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Określono nowe wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2007 r.

Wysokość odsetek. 21 czerwca br. w Monitorze Polskim nr 38, poz. 439 ogłoszono komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 11 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2007 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,38 proc.

WESZŁO W ŻYCIE

Pracownicy w prokuraturze. 26 czerwca br. weszła w życie ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (DzU nr 102, poz. 690) Ustawa zmienia m.in. katalog wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na urzędnika sądu lub prokuratury. Ponadto nabór na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze organizowany będzie w drodze konkursu.

Administracja publiczna. 30 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (DzU nr 106, poz. 724)

Klasyfikacja zawodów. 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 106. poz. 728)

Więcej Dziennik.