Żona nie ingeruje w firmę męża i nie odpowiada za jej długi…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

lip 17, 2007

Jeśli firmę prowadzi tylko jeden z małżonków, to zgoda drugiego nie jest wymagana przy transakcjach, nawet gdy łączy ich wspólność majątkowa. Od tej zasady są jednak wyjątki dotyczące nieruchomości i darowizny

Kontrahent przedsiębiorcy ma całkowitą jasność tylko wówczas, gdy jego partner nie pozostaje w związku małżeńskim albo gdy pozostaje ze swym małżonkiem w rozdzielności majątkowej. Małżonek partnera nie odpowiada wówczas za jego długi. Tu jednak skoncentrujemy się na sytuacji standardowej: gdy przedsiębiorcę łączy z małżonkiem wspólność majątkowa małżeńska, tzw. ustawowa.

Powstaje ona automatycznie z chwilą zawarcia małżeństwa, chyba że wcześniej narzeczeni podpisali intercyzę. Zasady odpowiedzialności małżonków za długi, kwestię zgody małżonka na zaciąganie zobowiązań itd. normuje ustawa z 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU nr 9, poz. 59 ze zm). Odrębnie, poza kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (dalej: k. r. o.) jest unormowana odpowiedzialność małżonka za tzw. należności publicznoprawne ciążące na mężu czy żonie (grzywny, kary, podatki, niezapłacone składki na ZUS itd.).

Intercyza lub orzeczenie sądu

Małżonkowie mogą zrezygnować ze wspólności także w trakcie małżeństwa, przyjmując rozdzielność majątkową, ograniczyć wspólność, ale także ją rozszerzyć. Dla wprowadzenia tego rodzaju odstępstw od systemu wspólności ustawowej konieczne jest zawarcia notarialnie umowy majątkowej małżeńskiej – intercyzy.

Niezależnie od tego każdy z małżonków może w czasie małżeństwa domagać się przed sądem ustanowienia rozdzielności majątkowej (art. 52 k. r. o.). Wspólność ustaje automatycznie wskutek rozwodu, orzeczenia przez sąd separacji, a także ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia jego upadłości (art. 53k.ro.).

Przy rozdzielności sytuacja jest jasna. Kontrahent może ściągnąć ewentualne długi tylko z majątku przedsiębiorcy osobistego. Nie ma też potrzeby troszczenia się o to, czy dana transakcja wymaga akceptacji jego męża lub żony. Przedsiębiorca powinien powiadomić go o intercyzie i jej zakresie.

… Wiecej Rzeczpospolita