Jak rozliczyć podatki zmarłego przedsiębiorcy…

Rzeczpospolita , autor: Anna Kolesik , oprac.: GR

lip 23, 2007

Kto po śmierci przedsiębiorcy przejmuje jego obowiązki wobec fiskusa Spadkobiercy. Ale na szczęście nie obarczają ich wszystkie ciężary związane z rozliczeniem podatkowym. Część biorą na siebie przedstawiciele organów skarbowych, inne (jak np. podatek od remanentu likwidacyjnego) w ogóle nie są egzekwowane tylko pod warunkiem dalszego jej prowadzenia. Według Stefana Babiarza, jednego ze współautorów komentarza do ordynacji podatkowej wydawnictwa Prawniczego LexisNexis (Warszawa 2007, str. 441 i 443), będzie to np. zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy prawo do żądania przeprowadzenia postępowania podatkowego, gdy podatnik chce skorzystać z ulgi podatkowej, czy odwołanie od decyzji w przedmiocie NIP. A co z obowiązkami podatkowymi o charakterze niemajątkowym Tu zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że w ogóle nie przechodzą one na spadkobierców, inni że przeciwnie – przechodzą na wszystkich spadkobierców (nie tylko kontynuujących działalność gospodarczą spadkodawcy – w odróżnieniu od uprawnień o charakterze niemajątkowym). Zresztą sam podział na prawa i obowiązki majątkowe oraz niemajątkowe nie jest do końca jasny i budzi spory komentatorów prawa.

Spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach podatkowych majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Tak wynika z art 97 § 1 ordynacji podatkowej (op).

Oznacza to np., że są uprawnieni do otrzymania zwrotu nadpłaty podatku przysługującej zmarłemu, ale muszą też zapłacić jego podatek.

Jak wyjaśnił Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim: Prawa majątkowe to te prawa, które są bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawnionego, ponadto mają swój materialny i wymierny kształt. Należy do nich zaliczyć prawo do nadpłaty, prawo do zwrotu podatku lub różnicy podatku naliczonego, prawo do ulg podatkowych, a także prawo do rozliczenia straty w następnych okresach rozliczeniowych" (pismo z 19 października 2006 r.,1412/PDM15-34/06).

Na spadkobiercę przechodzą również uprawnienia o charakterze niemajątkowym związane z prowadzoną działalnością, ale tylko pod warunkiem dalszego jego prowadzenia.

Spadkobiercy odpowiadają za bieżące zobowiązania podatkowe spadkodawcy a także za jego zaległości.

… Więcej Rzeczpospolita