Przesłuchanie kontrahenta to naruszenie przepisów…

Rzeczpospolita , autor: Aleksander Kliszewski , oprac.: GR

lip 23, 2007

Podczas kontroli krzyżowej nie można żądać wyjaśnień od kontrahenta podatnika. Można tylko sprawdzać jego dokumenty

Bardzo często organy podatkowe, badając np. zasadność zwrotu VAT, przeprowadzają u kontrahenta podatnika tzw. kontrolę krzyżową. Polega ona na sprawdzeniu prawidłowości i rzetelności dokumentów. Najczęściej badają zgodność danych zawartych na oryginałach i kopiach faktur VAT. Czasem organy podatkowe żądają w ramach kontroli krzyżowej nie tylko udostępnienia dokumentów, ale i udzielenia różnych wyjaśnień, oświadczeń lub informacji. Moim zdaniem mają do tego prawo tylko pod tym warunkiem, że potraktują kontrahenta jak każdego innego świadka.

Co mówią przepisy

Zgodnie z art. 274C ordynacji podatkowej organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika (przedsiębiorców) przedstawienia dokumentów (w zakresie objętym kontrolą u podatnika). Z czynności tych sporządza się protokół. Jeżeli kontrahent jest z innego rejonu, kontrolę krzyżową może przeprowadzić urząd właściwy miejscowo.

Podobne regulacje zawiera art. i3b ustawy o kontroli skarbowej.

Z tych przepisów jasno wynika, że w ramach kontroli krzyżowej organ podatkowy może żądać od kontrahenta wyłącznie przedstawienia dokumentowi to jedynie tych, które związane są ze sprawami objętymi kontrolą u podatnika.

Nie może natomiast żądać od kontrahenta składania wyjaśnień. Tym bardziej nie może tego robić w stosunku do innych osób, np. jego pracowników.

0 przesłuchaniu trzeba zawiadomić

Organ podatkowy ma oczywiście pełne prawo odebrać wyjaśnienia od kontrahenta podatnika (lub innych związanych z nim osób). Musi jednak uczynić to zgodnie z procedurą i potraktować go jak każdego innego świadka w sprawie.

Jeśli dzieje się to w toku postępowania podatkowego, to zgodnie z art. 190 ordynacji podatkowej powinien zawiadomić podatnika o miejscu i terminie przesłuchania jego kontrahenta przynajmniej na siedem dni przed terminem. Powinien także umożliwić mu udział w przesłuchaniu, zadawanie pytań oraz składanie wyjaśnień.

Gdy sprawdzanie kontrahenta odbywa się w ramach kontroli, urząd, na podstawie art. 289 § 1 ordynacji podatkowej, powinien przynajmniej trzy dni wcześniej zawiadomić kontrolowanego o miejscu i terminie przeprowadzenia przesłuchania kontrahenta.

… Więcej Rzeczpospolita