Dopłata do rehabilitacji dorosłych jest opodatkowana…

Gazeta Prawna , autor: Hanna Czogalla , oprac.: GR

lip 30, 2007

Dofinansowanie dla pracowników i emerytów do turnusów rehabilitacyjnych nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego. Zwolnieniu podlega jedynie dofinansowanie do takich turnusów dla dzieci i młodzieży do lat 18.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Płatnik organizuje co roku w zakładzie leczniczo-rehabilitacyjnym turnusy dla lekarzy rencistów i emerytów. W turnusach tych uczestniczą również osoby towarzyszące, opiekujące się lekarzami. Czy dofinansowanie przez okręgową izbę lekarską z jej środków finansowych – pochodzących ze składek lekarzy – wczasów rehabilitacyjno-leczniczych dla lekarzy tej izby, emerytów i rencistów, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Dofinansowanie do wczasów udzielane lekarzom emerytom i rencistom nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT. W przypadku'osób towarzyszących, które społecznie zajmują się osobami niepełnosprawnymi,

nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, bowiem zgodnie z nim wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyj-no-szkoleniowych i leczniczo–opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18. Zatem zwolnienie przysługuje jedynie w przypadku dofinansowania wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży.

Zatem statutowe świadczenia wypłacane przez podmiot podlegają opodatkowaniu według przepisów ustawy o PIT. Zakwalifikować je należy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

W związku z tym zgodnie z art. 42a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, od których nie są zobowiązane pobierać zaliczki na podatek,'są zobowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i przesłać ją urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Podatnik, rozliczając się z dochodów za dany rok podatkowy, powinien przychody wykazane w informacji PIT-8C wykazać w zeznaniu podatkowym w pozycji inne źródła.

Więcej Gazeta Prawna.