Nowy nip, stare kasy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lip 30, 2007

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej nie powoduje przeniesienia numeru identyfikacji podatkowej.

Innymi słowy spółka nie może korzystać z NIP osoby fizycznej. Wspólnicy muszą więc wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie jej NIP.

Skoro zmienia się NIP, to co z kasami rejestrującymi wniesionymi aportem do spółki Zdaniem wrocławskiej Izby Skarbowe) (pismo z 10 kwietnia 2006 r., nr PP 1443/1745/05) w takiej sytuacji mamy do czynienia ze wspomnianą już sukcesją praw i obowiązków, wynikającą z art. 93a § 2 pkt z ordynacji podatkowej. A to oznacza, że jeżeli używana w działalności kasa jest objęta decyzją ministra finansów dopuszczającą tę kasę do obrotu i decyzja ta nie została ani uchylona, ani cofnięta, to spółka nadal może ewidencjonować w niej obrót. Wspólnicy muszą tylko pamiętać, by odczytać, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, zawartość pamięci kasy (zgodnie z § 5 ust. 8 rozporządzenia ministra finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników; DzU z 2002 r. nr 108, poz. 948 ze zm.).

Pamięć musi być odczytana po to, żeby można było wymienić moduł fiskalny kasy. To z kolei jest konieczne ze względu na wspomnianą już zmianę NIP. Niewykluczone, że nadanie spółce tego numeru trochę potrwa. Przez ten czas nie będzie można ewidencjonować obrotu w kasach, a tym samym trzeba będzie okresowo wstrzymać sprzedaż.

Ponieważ mamy tu do czynienia z następstwem prawnym, to – jak stwierdziła katowicka Izba Skarbowa (pisma z 31 sierpnia br., PPB2–4407/1/31/2005 i PPB2-4407/I/ 35/2005) – nie jest możliwe skorzystanie przez spółkę ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasach dla podatników rozpoczynających sprzedaż. Spółka nie ma też prawa do ulgi przy zakupie nowych kas. Sukcesja praw i obowiązków (…) powoduje, że mamy do czynienia z działalnością wykonywaną w sposób ciągły. Nie może więc być mowy o rozpoczęciu przez nowy podmiot ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas. Konsekwentnie brak jest prawa do ulg z tytułu nabycia, bowiem te obejmują wydatki na nabycie kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania) obowiązku ewidencjonowania" – czytamy w piśmie izby. Może się jednak zdarzyć, że – w przeciwieństwie do wspólnika – zawiązana przez niego spółka nie będzie prowadzić sprzedaży detalicznej (tzn. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i na rzecz rolników ryczałtowych). W takiej sytuacji spółka nie będzie musiała zainstalować kasy rejestrującej – wyjaśnił Urząd Skarbowy w Lesznie w piśmie z 6 października 2006 r. (PP-lll/440-58/06/PZ). Gdyby jednak do takiej sprzedaży detalicznej miało dojść, to przedtem spółka będzie musiała założyć kasę. W tym wypadku, ze względu na sukcesję, spółka nie może już skorzystać ze zwolnienia z kas do momentu przekroczenia limitu 20 tys. zł, które to zwolnienie jest przewidziane dla podatników rozpoczynających sprzedaż.

Więcej Rzeczpospolita.