Buchalter odpowiada za straty firmy spowodowane…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

sie 3, 2007

Buchalter odpowiada za straty firmy spowodowane własną niekompetencją

Możesz się domagać finansowej rekompensaty od księgowej za szkodę, którą ci wyrządziła z powodu niewiedzy. Zwłaszcza wtedy, gdy oszukała clę co do posiadanych kwalifikacji

Do pracowników, którzy muszą się legitymować szczególnymi kwalifikacjami, bo ich niekompetencja czy zaniedbania mogą drogo firmę kosztować, należą księgowi, zwłaszcza główni, a także radcowie prawni. Przykładowo przegapienie przez radcę prawnego terminu wniesienia sprzeciwu wobec nakazu zapłaty może oznaczać przegraną na dużą kwotę. Z kolei błędne rozliczenie podatków przez księgową naraża pracodawcę na konieczność zapłaty odsetek za zwłokę, które – zwłaszcza jeśli fiskus wykryje błędy po kilku latach – mogą być bardzo wysokie.

Przestrzeganie przepisów to obowiązek

Sprawy przeciwko, księgowym i radcom o odszkodowanie za szkody spowodowane brakiem kompetencji i niedbalstwem trafiały na wokandę Sądu Najwyższego częściej niż przeciwko innym fachowym pracownikom.

Do podstawowych obowiązków głównej księgowej należy przestrzeganie przepisów w swojej pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z i października 1998 r. (I PKN 360/98) potwierdził, że uchybienie temu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

W konkretnej sprawie, której dotyczy ten wyrok, chodziło o obowiązki wynikające z art. 4 ust. 4 (obecnie ust. 5) i art. 52 ustawy o rachunkowości. Pierwszy z tych przepisów ustanawia ogólną powinność – wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych tą ustawą, a drugi – sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.

Nie tylko szef jednostki

Choć w art. 4 ust. 5 odpowiedzialnością za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych tą ustawą obciąża się bezpośrednio kierownika jednostki, to Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2001 r. stwierdził, że należą one również do obowiązków pracowniczych głównego księgowego (I PKN 818/00). Kierownik nie odpowiada, jeśli określone obowiązki w tym zakresie zostaną powierzone innym osobom za ich zgodą. Taką osobą jest właśnie główna księgowa.

W konsekwencji naruszenie ich jest podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego (rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – art. 52 k.p.). Ale nie tylko. Stanowi też powód, aby obciążyć głównego księgowego, według art. 114 k.p., odpowiedzialnością materialną za uszczerbek majątkowy, jaki wskutek tego poniósł pracodawca.

Odnieść to można oczywiście do wymogu przestrzegania także innych przepisów, zwłaszcza podatkowych i ZUS-owskich, oraz do ogólnej konieczności rzetelnego prowadzenia dokumentacji, należącego do obowiązków pracowniczych osób zatrudnionych w księgowości. Potwierdza to np. wyrok SN z 13 grudnia 2006 r. (IIPK125/06).

Więcej Rzeczpospolita.