Bon na koszt pracodawcy…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

sie 6, 2007

Nie można zaliczyć do kosztów firmy świadczeń rzeczowych sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – kosztem takim były bowiem odpisy na fundusz

Ale nie wszyscy pracodawcy fundusz taki tworzą. Niektórzy nie mają obowiązku. Poza rym nie wszystkie świadczenia – zgodnie z przepisami o zfśs – mogą być pokryte z jego środków. Te mogą być bowiem wydatkowane tylko na działalność socjalną (z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu).

Czy jeśli pracodawcy sfinansują prezenty dla pracowników z bieżących środków firmy, mogą uznać je za koszt uzyskania przychodu Trudno wskazać konkretne przychody, do których powstania przyczynić by się mogły takie świadczenia, ale niewątpliwie polepszają atmosferę i są dodatkową motywacją do pracy. Nie dotyczy też ich wyłączenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 45 updop i art. 23 ust. 1 pkt 42 updof, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zfśs. Potwierdzają to wyjaśnienia organów podatkowych.

Już w piśmie z 16 grudnia 1997 r. (PO 3-7802/ BO-722-836/97) Ministerstwo Finansów stwierdziło,
że rozdanie zakupionych paczek lub bonów wszystkim uprawnionym pracownikom nie wiąże się z zakresem i charakterem działalności socjalnej, o której stanowią przepisy o zfśs. Zatem takie świadczenia okolicznościowe są kosztem uzyskania przychodów. Także w nowszych interpretacjach organy podatkowe podzielają na ogół ten pogląd. Przykładowo w piśmie Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z 19 października 2006 r. (PDPD/423-22/06) czytamy: koszty zakupu bonów towarowych dla pracowników będą stanowiły koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że wydanie bonów nie jest oparte o kryteria socjalne, tzn. bony są wydawane wszystkim pracownikom i wartość bonów nie j est uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Zasadniczo przyjmuje się, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników, które wynikają z łączącego strony stosunku prawnego; wydatki poniesione przez podatnika ze środków obrotowych na zakup bonów towarowych dla wszystkich pracowników (bez oceny stopnia ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop, jako wydatki poniesione na rzecz pracowników".

Więcej Rzeczpospolita.