Kiedy można otrzymać dofinansowanie składek…

Gazeta Prawna , autor: Katarzyna Bereda-Łabędź , oprac.: GR

sie 9, 2007

Kiedy można otrzymać dofinansowanie składek

Czy osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie do składek na ubezpieczenie społeczne

W obowiązującym do 31 grudnia

2007 r. stanie prawnym o finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne może się ubiegać osoba niepełnosprawna, która podjęła działalność gospodarczą po raz pierwszy. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zmieniła zakres podmiotowy dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne, poprzez dodanie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne, osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia

2008 r. Oznacza ta, że po wejściu w życie zmian do ustawy o rehabilitacji o refundację składek na ubezpieczenie społeczne będą mogły ubiegać się wszystkie osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, a nie tylko te, które podjęły działalność po raz pierwszy.

Zmianie ulegnie również wysokość finansowania (po 1 stycznia 2008 r. refundacji) oraz procedura ubiegania się o refundację składek.

Obecnie osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą PFRON finansuje 75 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 50 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 50 proc. składek na ubezpieczenie wypadkowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Po 1 stycznia 2008 r. PFRON będzie refundował osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, którą jest kwota stanowiąca 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale pod warunkiem terminowego opłacenie tych składek w całości.

Warunkiem uzyskania refundacji będzie również złożenie przez osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą: miesięcznej informacji o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, a także wniosku o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc.

Aby uzyskać refundację, osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą nie będzie mogła posiadać zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON-u w kwocie przekraczającej ogółem kwotę 100 zł. W przypadku istnienie zaległości prezes zarządu PFRON będzie wydawał decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne do czasu uregulowania zaległości. Dopiero nieuregulowanie zaległości wobec PFRON do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który przysługuje refundacja, prezes zarządu PFRON będzie wydawał decyzję o odmowie wypłaty refundacji.

Należy również wskazać, że zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji, finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne na obecnie obowiązujących zasadach, czyli zgodnie z art. 25 ust. 2, 3, 3a i 31) ustawy o rehabilitacji, będzie przysługiwało nie dłużej niż do składek rozliczanych w dokumentach składanych za miesiąc grudzień 2007 r.

Nie będą podlegały finansowaniu, na obecnie obowiązujących zasadach, zaległe składki na ubezpieczenie społeczne; rozliczane w dokumentach składanych za miesiąc grudzień 2007 r., jeżeli złożenie tych dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nastąpi po dniu 30 czerwca 2008 r.

Więcej Gazeta Prawna.