Nie każdy podatek możesz sobie odliczyć…

Rzeczpospolita , autor: Andrzej Biedacha , oprac.: GR

sie 13, 2007

Czy do kosztów firmy można zaliczyć zapłacone przez nią podatki Nie w każdym przypadku

Jak wynika z art. 23 ust 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego i podatku od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn

Dla tego drugiego podatku przewidziano w art. 22 ust. 6d updof jeden wszakże wyjątek. Jest on kosztem w razie odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części (oraz udziału w nieruchomości), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej a także prawa wieczystego użytkowania gruntów, nabytych w spadku, jako darowizna lub w inny nieodpłatny sposób. Z tym że uważa się go za koszt w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania tym podatkiem odpowiada łącznej wartości opodatkowanych nim rzeczy i praw majątkowych.

Akcyza, PCC i podatek od nieruchomości

Inne podatki, takie jak podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, od środków transportu, czy opłata skarbowa mogą być kosztami (o ile oczywiście spełniają ogólną definicję kosztu uzyskania przychodu) lub wchodzą w skład ceny nabycia środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej.

VAT naliczony w wartości początkowej…

Podatek od towarów i usług może być kosztem bezpośrednio albo pośrednio – poprzez odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z art. 22gust. 3 updof VAT naliczony zwiększa wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej u podatników, którzy są zwolnieni z VAT albo nie mogą w pełni skorzystać z odliczenia podatku związanego z nabyciem składników majątku trwałego (bo np.wykonują jednocześnie czynności zwolnione i opodatkowane VAT). Kosztem uzyskania przychodu staje się w ramach amortyzacji.

…i bezpośrednio w kosztach

O tym, kiedy możliwe jest bezpośrednie ujmowanie VAT w kosztach, mówi art. 23 ust. 1 pkt 43 updof. Wynika z niego, że kosztem uzyskania przychodu jest podatek naliczony, jeżeli podatnik jest zwolniony z tego podatku lub gdy nie jest zwolniony, ale nabył towary i usługi w celu wykonywania czynności zwolnionych.

Kosztem podatkowym jest również VAT naliczony dotyczący tych towarów i usług, przy nabyciu których – na podstawie ustawy o VAT – nie przysługuje odliczenie. Nie dotyczy to przypadków, gdy podatek ten zwiększa wartość początkową składników majątku firmy (bo wtedy staje się kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne).

Więcej Rzeczpospolita.