Kiedy płacimy na fundusz pracy…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

wrz 7, 2007

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne płatnicy są również zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy

Należne składki na ten fundusz wykazuj ą wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalamy od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia do limitu 30-krotności, wynoszącej w przeliczeniu na miesiąc przynajmniej minimalne wynagrodzenie (dla osób w pierwszym roku pracy od przynajmniej 80 proc. wynagrodzenia minimalnego, a wykonujących pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – od co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia).

ZA NIEPEŁNY MIESIĄC

Zdarza się, że zatrudniony nie pracuje cały miesiąc. Należy wówczas ustalić, jaka byłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby pracował cały miesiąc. Jeżeli w wyniku przeliczenia podstawy okaże się, że przychód stanowiący podstawę wymiaru składek byłby równy co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia, od podstawy tej odprowadzamy składkę na Fundusz Pracy. Postępujemy tak jeśli:

zatrudnienie jest wykonywane przez niepełny miesiąc (z powodu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania umowy o pracę w trakcie miesiąca),

praca jest wykonywana przez niepełny miesiąc, ponieważ przez część miesiąca ubezpieczony pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy,

pracownik korzysta przez część miesiąca z urlopu bezpłatnego lub z powodu innych nieobecności w pracy,

osoba wykonuje pozarolniczą działalność przez część miesiąca, np. rozpoczyna działalność w trakcie miesiąca lub przez część miesiąca pobiera zasiłek chorobowy.

Więcej Rzeczpospolita.