Jak skutecznie starać się o rentę…

Dziennik Łódzki , autor: Józefa Piotrowska-Strigl , oprac.: GR

wrz 12, 2007


Jak skutecznie starać się o rentę

Kiedy okres pobierania zasiłku chorobowego dobiega końca, a rehabilitacja nie rokuje powrotu do zdrowia, musimy starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta ta stanowi swego rodzaju rekompensatę dla ubezpieczonego, który na skutek choroby utracił częściową lub całkowitą możliwość pracy zarobkowej. Niejednokrotnie jest jedynym źródłem dochodu. Na jaką rentę możesz liczyć i jak ją zdobyć, dowiesz się z dzisiejszego poradnika. Jutro m. in. o refundacji zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, o zasiłkach celowych i gdzie szukać pomocy, gdy nie jesteśmy ubezpieczeni.

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu (m. in. pracownikowi, wykonującemu pracę nakładczą, prowadzącemu pozarolniczą działalność i współpracującym z nimi, zleceniobiorcy, twórcy), który spełnia warunki do tego świadczenia, tj.:

uzyskał orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy od lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS – warunek ten musi spełnić każdy wnioskodawca, udowodnił okres składkowy i nie-składkowy w wymiarze:

– roku -jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat

– 2 lat -jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 22 lat

– 3 lat -jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku od 22 do 25 lat'

– 4 lat -jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku od 25 do 30 lat -5 lat -jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat (ten pięcioletni staż musi przypadać na ostatnie dziesięciolecie przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy; przy jego ustalaniu nie uwzględnia się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej).

UWAGA!

Zbyt krótki okres ubezpieczeniowy wymagany do przyznania renty może być uzupełniony okresem ubezpieczenia społecznego rolników, za który opłacana była składka, pod warunkiem, że nie został uwzględniony przy ustalaniu okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje nie tylko ubezpieczonym obowiązkowo, ale również osobom objętym dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym. Są to m. in.:

małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ, i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytucjach, ośrodkach informacji i kultu ryza granicą,

studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich,

obywatele polscy, którzy dobrowolnie przystąpili do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego z tytułu wykonywania pracy za granicą w podmiotach zagranicznych na terytorium Polski, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa.

Więcej Dziennik Łódzki.