Kiedy odsetki od kredytu są kosztem…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

wrz 13, 2007

Opłaty za przygotowanie kredytu oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie akcji mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w takiej wysokości, w jakiej zostały faktycznie poniesione

Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Opolu (nr PF-II/4180-0015/07/KJ), zmieniając tym samym postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach. Podatnik, który wystąpił o interpretację, w październiku 2004 r. zaciągnął kredyt na zakup akcji. Z tego tytułu obciążony został prowizją od udzielonego kredytu, kosztami ustanowienia jego zabezpieczenia oraz odsetkami od kredytu. Ponieważ na akcje było bardzo dużo chętnych, zlecenie kupna uległo redukcji, przez co podatnik nabył mniej akcji, niż zamierzał. Twierdził jednak że przy ustalaniu dochodu z odpłatnego ich zbycia koszty te należy uwzględnić w całości, a nie proporcjonalnie. Bez ich poniesienia nie byłoby bowiem mowy o kupnie nawet tych okrojonych akcji, a w efekcie – o uzyskaniu przychodu ze sprzedaży.

Opinię tę podzielił dyrektor IS w Opolu. W uzasadnieniu powołał się na art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z nim kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 3ob ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych j est różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego ich zbycia a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. if lub ust. Ig albo art. 23 ust. 1 pkt 38.

Do wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) zaliczyć trzeba wydatki bezpośrednio związane z takim objęciem, przypisane do konkretnej transakcji, tj. wydatki, bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie akcji. Takim wydatkiem j est więc koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa razy liczba papierów wartościowych). Prowlzje oraz odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na Ich nabycie można natomiast – według dyrektora IS – zakwalifikować jako wydatki związane z funkcjonowaniem źródła przychodu. Poniesione bowiem zostały w celu osiągnięcia przychodów, które stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Więcej Rzeczpospolita.