Nawet w razie błędu w rozliczeniu można uniknąć kary…

Rzeczpospolita , autor: Paweł Satkiewicz , oprac.: GR

wrz 13, 2007

Za pomyłki w podatkach grożą kary z kodeksu karnego skarbowego. Można ich uniknąć, jeżeli poinformujemy urząd o błędach i zapłacimy zaległości

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków (art. 281 § 2 ordynacji podatkowej). Skutkiem negatywnej decyzji może też być odpowiedzialność karna skarbowa.

Nie ma przestępstwa bez winy

Jak wynika z art. 1 § 3 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (dalej k.k.s.), przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie popełnia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można przypisać mu winy w czasie jego popełnienia. Oznacza to, że pomimo spełnienia przesłanek popełnienia czynu zabronionego osoba, która to zrobiła, może nie zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej skarbowej, jeżeli brak będzie winy w jej działaniu. Sam fakt naruszenia norm prawa podatkowego nie jest wyłączną podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej.

'"Przykład

Podatnik mający wątpliwości co do zakresu swoich obowiązków zwrócił się z prośbą o opinie do kilku doradców podatkowych. Wszystkie analizy byty jednobrzmiące, dlatego podatnik zastosował się do nich. Jednak urząd skarbowy miał inne zdanie i okazało się, że podatnik wskutek błędnych rozliczeń naraził Skarb Państwa na uszczuplenie. Może argumentować, że jego winę wyłącza to, iż przed rozliczeniem podjął wszelkie możliwe działania, aby zrobić to zgodnie z przepisami. Zatem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Oprócz księgowej może odpowiadać dyrektor

Zgodnie z art. 9 k.k.s. za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie odpowiada wyłącznie osoba, która je bezpośrednio popełniła, ale również ten kto wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Będą to najczęściej sytuacje, w których uzależnienie bezpośredniego sprawcy i polecającego wynika z relacji pracodawca – podwładny. Zatem polecenie wydane przez dyrektora działu finansowego spółki, które skutkuje przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym, powoduje, że do odpowiedzialności karnej skarbowej zostanie pociągnięty również on (oprócz księgowej, która bezpośrednio popełniła czyn zabroniony).

Istotną kwestią jest również odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi osób fizycznych, spółek itp. Osoby takie odpowiadają za wykroczenia i przestępstwa skarbowe tak, jak sprawcy.

Więcej Rzeczpospolita.