Jak rozliczyć wydatki na reklamę produktu leczniczego…

Rzeczpospolita , autor: Luiza Boczek , oprac.: GR

paź 1, 2007


Poczęstunek ufundowany przez firmę farmaceutyczną nie zawsze jest reprezentacją

Przepisy wyraźnie określają, co jest reklamą produktu leczniczego. Wydatki z nią związane mogą być zaliczone do kosztów

Są to nie tylko ulotki, plakaty i gadżety, ale też wydatki na organizację imprez, podczas których uczestnikom zapewnia się wyżywienie.

Od i stycznia br. do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków na reprezentację, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej updop). Natomiast kosztem mogą być wszystkie wydatki na reklamę.

Zmiany w przepisach podatkowych miały wpływ na kwalifikację wydatków reklamowych w firmach farmaceutycznych. Mogły one je rozliczać odmiennie niż inni podatnicy. Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. art. 52 ust. 4 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 53. poz. 533 ze zm.), reklama produktu leczniczego była traktowana jako reklama publiczna w rozumieniu updop. Oznaczało to, że nawet wydatki na reklamę o charakterze niepublicznym mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Przepis ten został od 1 stycznia br. usunięty. Nadal jednak wydatki związane z reklamą produktu leczniczego (publiczną i niepubliczną) mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości (z wyjątkiem wydatków na reklamę zabronioną przepisami prawa farmaceutycznego).

Wydatki reklamowe firm farmaceutycznych są specyficzne, dlatego też zostały odrębnie zdefiniowane. Jak wynika z art. 52 prawa farmaceutycznego, za reklamę produktu leczniczego uznano działalność polegającą na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mającą na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Reklama ta obejmuje w szczególności:

reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej wiadomości;

reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;

odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych;

w dostarczanie próbek produktów leczniczych;

sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;

sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Więcej Rzeczpospolita.