Nie potrącaj zaliczki na podatek dochodowy od wartości nieodpłatnych świadczeń związanych z ochroną zdrowia pracownika, które finansujesz

Co do zasady wydatki te są kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy. Nie stanowią przychodu pracownika koszty badań i wydatki na świadczenia zdrowotne, do których ponoszenia zobowiązuje pracodawcę kodeks pracy i inne ustawy. W konsekwencji nie wchodzi też w grę obowiązek potrącania od nich zaliczek na podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 229 k.p. pracodawca musi organizować, a więc i ponosić koszty badań:

wstępnych pracowników przyjmowanych do pracy, młodocianych przenoszonych na inne stanowiska oraz innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, okresowych, kontrolnych w celu ustalenia zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, okresowych zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych i pyłów zwłókniających, oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej, niezbędnej ze względu na warunki pracy.

Tryb i częstotliwość badań określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 332ze zm.).

Ochrona w abonamencie

Często pracodawca zawiera umowę z firmą usług medycznych i płaci jej za nieobowiązkowe dla niego świadczenia lekarskie. Z reguły są to kwoty ustalone ryczałtowo na podstawie ogólnej liczby zatrudnionych bez względu na to, ilu pracowników rzeczywiście korzystało w danym okresie ze świadczeń. Szef płaci więc np. miesięczny abonament za pracownika także wówczas, gdy w ogóle nie korzystał on z usług medycznych.

Świadczenia zdrowotne finansowane przez pracodawcę są co do zasady przychodem pracownika. Urzędy skarbowe przyjmują jednak, że te uzyskiwane przez zatrudnionego w zakresie takiego zbiorowego abonamentu nim nie są i nie są opodatkowane. Przykładowo w piśmie z 8 lipca 2004 r. (BI/005/01166/04) Izba Skarbowa w Gdańsku wyjaśniła, że nie stanowią przychodu pracownika świadczenia medyczne na rzecz załogi, do których pracodawca nie jest zobowiązany, jeśli nie można ustalić, jaka wartość usług przypada na pracownika. Wyjaśnienie dotyczyło sytuacji, gdy pracodawca na podstawie umowy o świadczenie usług ze stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej i profilaktyki stomatologicznej płacił za nie firmie medycznej ryczałtem ustalonym według liczby zatrudnionych, którzy mogą korzystać z tych świadczeń.

Więcej Rzeczpospolita.