Są już ulgi w spłacie zobowiązań…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

paź 12, 2007


W najbliższą sobotę, 13 października 2007 r., wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację (DzU nr 179, poz. 1266).

Ci, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości, jakie daje ordynacja podatkowa, czyli z odroczenia albo np. rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej, a nawet umorzenia (w całości lub części) zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, muszą się jednak pospieszyć. Zgodnie z § 14 rozporządzenia pomoc na restrukturyzację może być udzielana jedynie do 31 grudnia 2007 r.

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w § 4 – 13 rozporządzenia. I tak np.: nie należą do grupy kapitałowej ani nie są przejmowani przez taką grupę (z pewnymi wyjątkami), są w trudnej sytuacji ekonomicznej i rozpoczęli działalność gospodarczą w danej dziedzinie co najmniej trzy lata przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy na restrukturyzację, nie otrzymali pomocy na ratowanie lub restrukturyzację, a jeśli otrzymali, to co najmniej dziesięć lat wcześniej.

Co ważne, przedsiębiorca, który zechce wystąpić do urzędu skarbowego np. o odroczenie terminu zapłaty podatku albo rozłożenie go na raty, musi wraz z wnioskiem złożyć również plan restrukturyzacyjny. Dane, jakie muszą się w nim znaleźć, określa § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia. Przypomnijmy tylko, że przepisy wymagają, aby plan ten został pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ przedsiębiorcy – jego zarząd lub radę nadzorczą.

Trzeba też mieć wkład własny. Mali przedsiębiorcy będą musieli sfinansować 25 proc. kosztów restrukturyzacji wynikających z planu, a średni 40 proc. Aż połowę tych kosztów będą musieli natomiast ponieść przedsiębiorcy inni niż mali i średni.

Więcej Rzeczpospolita.