Dodatki stażowe dla chorych bez składek…

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

lis 2, 2007


Od dodatku stażowego, wypłacanego zatrudnionemu obok wynagrodzenia chorobowego, nie pobieramy ani składek na ubezpieczenia społeczne, ani zdrowotne.

Wynika tak z odpowiedzi centrali ZUS na pytanie zadane przez DR Wątpliwości zgłosili czytelnicy (szerzej na ten temat pisaliśmy w DF z 26 października, str. 3)- Twierdzili, że służby płacowe różnie rozliczają dodatki stażowe należne chorym pracownikom. Jedne potrącają z niego składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc), a inne nie. Chodzi o dodatki ustalane w stałej miesięcznej wysokości bez względu na to, czy ktoś w danym miesiącu pracował, czy nie.

Ubezpieczenia społeczne – nie…

Bez wątpienia od dodatków stażowych uiszczanych za czas choroby nie płacimy składek emerytalnych i rentowych, a więc też chorobowych i wypadkowych. Potwierdza to § 2 ust 1. pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie wchodzą składniki wynagrodzenia, do których ma prawo zatrudniony pobierający wynagrodzenie za czas choroby z art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy świadczenie rehabilitacyjne. Wypłatę takich składników za czas zwolnienia lekarskiego muszą przewidywać układy zbiorowe pracy lub inne przepisy płacowe.

Składek nie odprowadzamy jednak od części dodatku stażowego przysługującego za czas choroby. Od należnego za czas
przepracowany opłacamy, oczywiście, wszystkie składki.

…i zdrowotne – też nie

Według ogólnej zasady podstawę wymiaru składki zdrowotnej ustalamy tak samo jak składek emerytalnych i rentowych. Z pewnymi jednak wyjątkami, m.in. z tej pierwszej nie wyłączamy wynagrodzenia za czas choroby. Wynika tak z art. 81 ust 6 ustawy o świadczeniach Opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.). I ten właśnie przepis budzi wątpliwości czytelników. Według niektórych nakazuje on płacić składki zdrowotne od każdego składnika wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za czas zwolnienia lekarskiego, czyli obok wynagrodzenia za czas choroby. ZUS odpowiada jednak, że tak nie jest (patrz interpretacja poniżej). Cytowany przepis dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za czas choroby z art 92 kodeksu pracy. Dodatek stażowy wypłacany zatem obok wynagrodzenia chorobowego jest wolny od składek

STANOWISKO CENTRALI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NADESŁANE 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R. (NGI-063/289/2007J

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.) podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Dodatek stażowy jest wyłączony z podstawy wymiaru składek za okres choroby pracownika. Natomiast za okres, w którym pracownik świadczył pracę, dodatek ten stanowi podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej Rzeczpospolita.