Nowa forma pomocy de minimis ze środków PFRON…

Gazeta Prawna , autor: AUTOR NIEZNANY , oprac.: GR

lis 8, 2007


Weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Nowe przepisy regulują warunki, tryb przyznawania oraz formy zabezpieczenia zwrotu środków otrzymanych z PFRON.

Rozporządzenie uszczegóławia przepisy art. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który został wprowadzony nowelizacją tej ustawy z 30 czerwca 2007 r.

Środki będzie mógł uzyskać każdy, kto zarówno na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień jej przyznania spełnia łącznie trzy warunki:

legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z takim orzeczeniem zgodnie z art. 5 lub 62 wspomnianej ustawy,

został zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, a niepozostający w zatrudnieniu,

nigdy nie otrzymał środków publicznych (w tym z PFRON i Funduszu Pracy) na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w jakiejkolwiek formie (np. pożyczki, dotacji).

Środki – do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia – przyznaje starosta właściwy ze względu na miejsce zarejestrowania wnioskodawcy jako osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu (par. 3 ust. 1 rozporządzenia). Właściwość rzeczowa w zakresie rozpatrywania spraw dotyczących środków została przypisana do powiatowego urzędu pracy podległego wspomnianemu staroście, co nie wyklucza zaangażowania wykwalifikowanych kadr z innych jednostek podległych staroście do współpracy z urzędem pracy w realizacji przez urząd tego zadania.

Wniosek Wn-0

Aby otrzymać pomoc, należy złożyć wniosek Wn-0 (wzór wniosku został określony w załączniku do rozporządzenia), w którym należy wykazać dane ewidencyjne wnioskodawcy i informację o wnioskowanej kwocie (poz. 4-24 i 27). Środki mogą zostać przekazane wyłącznie na rachunek bankowy, dlatego we wniosku należy podać także numer tego rachunku i nazwę banku (poz. 25-26). Należy także podać informacje pozwalające na ocenę wniosku, np. o rodzaju planowanej działalności (poz. 28), przewidywanych efektach ekonomicznych prowadzenia działalności (poz. 30, w której należy wpisać ogólne informacje na ten temat, w tym planowany adres prowadzenia działalności, oraz ewentualną informację o załączeniu biznesplanu), kosztach lub wydatkach, na pokrycie których mają zostać przeznaczone środki (poz. 31-83) oraz o proponowanej formie zabezpieczenia ewentualnego zwrotu środków (poz. 29).

Jeżeli w dniu składania wniosku wnioskodawca nie dysponuje zgodnie z obowiązującymi przepisami niektórymi danymi, może uzupełnić je po ich uzyskaniu (np. PKD czy NIP w przypadku prowadzenia działalności w innych formach niż przedsiębiorstwo osoby fizycznej).

Wniosek ocenia starosta

W 14 dni od otrzymania wniosku starosta wstępnie sprawdza go pod względem formalnym (podpis, zakreślenie wszystkich pól wyboru dotyczących oświadczeń wnioskodawcy, np. dotyczących zaległości wobec PFRON) i rachunkowym. W razie braków, starosta wzywa wnioskodawcę do usunięcia ich w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Termin ten, jak wszystkie terminy do dokonania czynności przez wnioskodawcę, podlega przywróceniu, jeżeli dokonanie ich nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy. W razie nieuzupełnienia wniosku, nie będzie on rozpatrywany.

Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę kompletnego wniosku, ale nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały o podziale środków przekazanych samorządowi powiatowemu przez PFRON.

Negatywne rozpatrzenie wniosku musi zostać pisemnie uzasadnione, a może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach o finansach publicznych (związanych z zasadami gospodarowania środkami publicznymi), przepisach dotyczących pomocy publicznej (w tym odpowiednio w rozporządzeniach KE nr 1998/2006, 875/ 2007,1860/2004) lub w par. 2 i par. 4 ust. 5 rozporządzenia, tj. na przykład gdy:

przedsięwzięcie nie daje szansy powodzenia,

wnioskodawca nie ma wystarczających uprawnień i kwalifikacji do czynności, którymi ma się zajmować w ramach prowadzenia działalności,

suma pochodzących z różnych źródeł środków własnych wnioskodawcy i wnioskowanych środków nie będzie wystarczająca do rozpoczęcia działalności lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej oraz gdy brak środków PFRON przeznaczonych na ten cel.

Informując o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, starosta wzywa wnioskodawcę do negocjacji, które powinny zakończyć się do 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania.

Najpóźniej po kolejnych 14 dniach starosta zawiera z wnioskodawcą umowę, w której zobowiązuje się do wypłaty środków w wynegocjowanej kwocie oraz do co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości wykonania przez wnioskodawców umowy, w tym:

przeznaczenia środków na cel określony w umowie,

prowadzenia finansowanej aktywności przez co najmniej 24 miesiące,

udokumentowania i umożliwienia staroście zweryfikowania wykonania umowy,

informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie siedmiu dni od dnia ich wystąpienia,

rozliczenia środków w terminie określonym w umowie,

zwrotu środków w razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy oraz zabezpieczenia tego zwrotu.

Starosta wypłaci środki w 14 dni od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż w dniu przedstawienia odpowiednio: wpisu do EDG, KRS lub RDR, kopii koncesji, zezwoleń, decyzji prezesa KRUS o podleganiu wnioskodawcy ubezpieczeniu społecznemu rolników lub zobowiązania spółdzielni socjalnej do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę (par. 7 rozporządzenia). Jeżeli wnioskodawca nie przedłoży właściwych dokumentów w ciągu sześciu miesięcy od zawarcia umowy – umowa wygaśnie.

Więcej Gazeta Prawna.