Kiedy pracodawca wypłaci ekwiwalent za urlop wypoczynkowy…

Gazeta Prawna , autor: Dorota Twardo , oprac.: GR

lis 9, 2007


Przepisy kodeksu pracy dopuszczają wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy jedynie w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku rozwiązania stosunku pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Tylko w jednej sytuacji pracodawca jest z niego zwolniony, wtedy gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Ze względu na to, że ekwiwalent pieniężny zastępuje urlop, którego pracownik nie wykorzystał w naturze, jego wysokość musi korespondować z wymiarem tego urlopu. Zatem ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikowi w zamian za urlop niewykorzystany za rok kalendarzowy, przed upływem którego ustał stosunek pracy, powinien odpowiadać urlopowi w wymiarze proporcjonalnym. Natomiast w przypadku gdy pracownik nie wykorzystał również urlopu za rok ubiegły czy lata wcześniejsze, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za pełny ustawowy wymiar zaległego urlopu.

Więcej Gazeta Prawna.