Zagrożone etaty dla niepełnosprawnych ratuje jednorazowa pożyczka…

Rzeczpospolita , autor: Monika Misztal , oprac.: GR

lis 14, 2007


Firmami wyspecjalizowanymi w zatrudnianiu niepełnosprawnych są zakłady pracy chronionej. Aby uzyskać status, muszą spełnić zaostrzone kryteria. W zamian jednak dostają znaczne wsparcie od państwa.

Zakłady pracy chronionej (zpch) mają prawo do wielu dofinansowań, refundacji i ulg dostępnych dla wszystkich zatrudniających niepełnosprawnych. W grę wchodzi zatem dofinansowanie wynagrodzeń takich pracowników, zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowania kosztów przystosowania stanowisk pracy czy utworzenia nowego stanowiska, refundacje części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przez pierwsze 12 miesięcy od zatrudnienia oraz zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnych. Poza tym przysługują im formy wsparcia przewidziane wyłącznie dla nich. Chodzi o: dofinansowanie do 50 proc. odsetek od kredytów zaciągniętych na cele związane z rehabilitacją,  jednorazową pożyczkę na utrzymanie zagrożonych miejsc pracy niepełnosprawnych, zwrot kosztów za szkolenie niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, zwolnienia z podatków, opłat, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywanych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dziś przedstawiamy zasady, na jakich przysługuje im dofinansowanie kredytów.

Tydzień temu omówiliśmy zasady, na jakich mogą uzyskać dofinansowanie odsetek kredytów zaciągniętych na cele rehabilitacyjne.

Zakład pracy chronionej ma szanse na pożyczkę w celu uratowania miejsca pracy dla niepełnosprawnej osoby. Formalności załatwia w urzędzie marszałkowskim. Zasady udzielania pożyczki reguluje rozporządzenie z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 125, poz. 1161 ze zm.). Zastąpią go niebawem nowe przepisy. Pomocy udziela PFRON (ul. Jana Pawła II 13, Warszawa).

Jak się starać

Nie każdy zpch dostanie jednorazową pożyczkę na ratowanie stanowiska pracy niepełnosprawnego. Przysługuje ona tylko temu z nich, który:

nie zalega z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON,

zobowiąże się do niezmniejszenia stanu zatrudnienia niepełnosprawnych przez trzy lata od daty podpisania umowy w stosunku do stanu z końca miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku,

nie korzystał nigdy z tej formy pomocy,

nie została ogłoszona jego upadłość lub rozpoczęta likwidacja prowadzonego przez niego zakładu pracy chronionej.

Firma spełniająca opisane warunki może się starać o pieniądze, składając wniosek w urzędzie marszałkowskim.

Zainteresowany dołącza do wniosku:

informację o wysokości i szczegółowym przeznaczeniu pożyczki,

analizę i ocenę swojego stanu ekonomiczno-finansowego,

planowany sposób działania, który zapewni trwałą poprawę wyniku finansowego, ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych,

opis zadań wykonywanych w ramach programu inwestycyjnego wraz z harmonogramem ich realizacji,

prognozę efektów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa na najbliższe trzy lata, z uwzględnieniem pożyczki,

proponowane formy zabezpieczenia pożyczki (dwie ostatnie pozycje nie będą niebawem wymagane, ponieważ nie ma ich już w projekcie).

Co we wniosku

Zakład ubiegający się o jednorazową pożyczkę na ratowanie miejsca pracy niepełnosprawnego podaje we wniosku:

nazwę i adres siedziby,

status prawny i podstawę działania, numery NIP i REGON,

dane osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy podczas starań o pieniądze, i dołącza kserokopię aktualnej decyzji o nadaniu statusu zpch,

informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym niepełnosprawnych z podziałem na poszczególne stopnie ułomności, oświadczenie o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON,

informację o pomocy publicznej uzyskanej podczas trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

Trzeba zwrócić co do grosza

Od 5 maja br. PFRON nie może już umarzać jednorazowych pożyczek dla zpch w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Wynika tak z obowiązującego od tego dnia rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia br.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 71, poz 478). Wnioski o umorzenie tych pożyczek złożone po tej dacie nie są zatem rozpatrywane.

Odpowiedź w ciągu 30 dni

Rozpatrując wniosek o pożyczkę, samorząd województwa (czyli marszałek) bierze pod uwagę w szczególności:

-kondycję finansową zakładu pozwalającą na spłatę zadłużenia wobec PFRON, która jest oceniana na podstawie:

– posiadanego majątku trwałego,

– możliwości produkcyjnych,

– możliwości zbytu,

– rachunku wyników i płynności finansowej,

oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON, * okres działania oraz doświadczenie pracodawcy w zatrudnianiu niepełnosprawnych,  wysokość środków PFRON określonych na ten cel w danym roku, i przedstawienie i udokumentowanie przez pracodawcę zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Sam wniosek marszałek województwa rozpatruje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do podpisania umowy dochodzi w ciągu 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Tyle samo czasu ma na uzasadnienie ewentualnej odmowy. Na odmowę nie przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wynika tak z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 marca 2006 r. (II GPS 1/6).

Zawieramy umowę

Gdy zainteresowany dostał pozytywną decyzję marszałka, zawiera z nim umowę o pożyczkę. Umowa powinna zawierać:

wysokość udzielonej pożyczki,

sposób jej zabezpieczenia,  przeznaczenie pieniędzy,

harmonogram i okres spłat, wysokość oprocentowania

w dniu podpisania kontraktu; przy czym o zmianie odsetek należy każdorazowo zawiadomić przedsiębiorcę,

ustalenie sposobu wypłaty (jednorazowa lub w transzach) oraz uzależnienie uruchomienia kolejnych transz od rozliczenia wykorzystania uprzednio przekazanych.

W umowie musi się również znaleźć zobowiązanie pracodawcy do: przedstawienia dokumentów świadczących o celowym wykorzystaniu pożyczki, terminowym regulowaniu rat wraz z odsetkami (zgodnie z planem spłat), niezwłocznego każdorazowego powiadamiania marszałka województwa o zmianach miejsca prowadzonej działalności, o zaprzestaniu bądź zawieszeniu działalności lub innych okolicznościach wpływających na realizację umowy. Umowa musi regulować ponadto warunki jej wypowiedzenia, sankcje na wypadek naruszenia jej postanowień i terminy składania informacji o wykorzystanych środkach.

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić: hipoteka, ubezpieczenie umowy pożyczki, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, przelew wierzytelności.

Wniosek o pożyczkę dla zpch marszałek województwa rozpatruje w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów na zabezpieczenie, przelew praw z umów ubezpieczeniowych, zastaw na prawach lub na rzeczach, gwarancja bankowa zapłaty należności lub weksel in blanco wraz z innym, wymienionym rodzajem zabezpieczenia.

Zainteresowany ma spłatać pożyczkę dłużej niż przez 48 miesięcy. Może ją przeznaczyć na:

spłatę zobowiązań w razie utraty płynności finansowej, zagrożenia likwidacją lub upadłością,kupno materiałów, surowców do produkcji lub towarów, jeżeli ich nabycie ze środków własnych zagrażałoby utratą płynności finansowej, kupno środków trwałych określonych w przyjętym przez przedsiębiorstwo planie inwestycyjnym, z wyłączeniem samochodów osobowych, realizację działań określonych w przyjętym przez zakład programie restrukturyzacyjnym, a usuwanie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, katastrofy naturalne i awarie techniczne.

Ile można dostać

Oprocentowanie pożyczki ustalamy według zmiennej stopy procentowej w wysokości 50 proc. stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Faktycznej pomocy dla zpch nie stanowi pożyczka (tę należy zwrócić z procentem), lecz różnica między oprocentowaniem referencyjnym a preferencyjnym oferowanym przez pożyczkodawcę. Wartość tę przeliczamy na równą jej dotację wyrażoną w ekwiwalencie dotacji brutto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. Stopa referencyjna to stopa oprocentowania ustalana okresowo przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów dla każdego państwa członkowskiego indywidualnie i publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Stopa referencyjna wynosiła 1 stycznia br. 5,94 proc. Marszałek województwa udziela jednorazowych pożyczek w ramach pomocy publicznej de minimis. Jako organ udzielający pomocy musi więc wydawać zaświadczenia o pomocy de minimis. Wystawia je w dniu podpisania umowy pożyczki, podając wysokość pomocy liczonej według oprocentowania wtedy obowiązującego. Gdy zostanie zmienione, trzeba skorygować zaświadczenie na wniosek przedsiębiorcy.

Pożyczka nie może przekroczyć iloczynu liczby zatrudnianych osób niepełnosprawnych na koniec miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku i pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w Monitorze Polskim na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 162, poz. 1118 ze zm.). W drugim kwartale br. było to 2644,34 . Jeśli więc zpch angażował na koniec stycznia 26 niepełnosprawnych, a wniosek składa w lutym, to dostanie najwyżej 34 3764.2 zł [(26 osób x 2644,34 ) x 5].

Więcej Rzeczpospolita.