PFRON zwróci koszty wyposażenia stanowisk pracy…

Gazeta Prawna , autor: LUIZA KLIMKIEWICZ , oprac.: GR

lis 29, 2007Od 7 listopada 2007 r. pracodawcy mogą składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Refundacja może być udzielona w wysokości do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia na’ każde stanowisko pracy wyposażone dla osoby niepełnosprawnej uprzednio zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy, a niepozostająca w zatrudnieniu, bez względu na jej stopień niepełnosprawności.

Kto może otrzymać refundację

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z wnioskiem o udzielenie refundacji może wystąpić wyłącznie pracodawca. Ustawa nie definiuje terminu pracodawca, jednak w art. 66 w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie odsyła m.in do przepisów kodeksu pracy. Dlatego w celu ustalenia, czy podmioty i osoby mogą wystąpić o refundację, należy odwołać się do art. 3 k.p., zgodnie z którym pracodawcą są podmioty lub osoby, które zatrudniają pracowników (w rozumieniu art. 2 k.p., tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru).

Dlatego o refundację mogą wnioskować podmioty i osoby, które przed złożeniem wniosku (i na dzień zawarcia umowy refundacji) zatrudniali chociaż jedną osobę (inną niż tę, z którą wiąże się refundacja) na którejkolwiek z podstaw wymienionych w art. 2 k.p., niezależnie od ogólnego wymiaru czasu pracy tej osoby i okresu jej zatrudnienia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Definicja pracodawcy

Z uwagi na to, że art. 3 k.p. nie odnosi się do określonego rodzaju działalności, wnioskodawcą może być zarówno przedsiębiorca czy jednostka prowadząca działalność non profit, jak i jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego (np. urząd gminy czy starostwo) lub administracji rządowej (np. urząd wojewódzki). Jednak warunkiem wnioskowania o refundację przez pracodawców będących jednostkami budżetowymi jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ to z tego rachunku powinien zostać refundowany poniesiony wydatek, i na ten rachunek wpłynie kwota refundacji.

Ponadto o refundację mogą ubiegać się jednostki wewnętrzne niektórych podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej, ponieważ na gruncie orzecznictwa nie wyklucza się uznania ich za pracodawców, o ile spełnią warunki określone w art. 2 k.p. (tj. gdy mają kompetencje i zdolność samodzielnego zatrudniania pracowników i czynią z tej zdolności użytek).

Dodatkowe warunki

Ze względu na to, że refundacja może być przyznana pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudniania osoby, z której stanowiskiem pracy wiąże się refundacja, przez 36 miesięcy, wnioskodawca musi uprawdopodobnić, że wywiąże się z tego obowiązku. W tym celu powinien przedstawić podstawowe dane dotyczące swojej kondycji ekonomicznej z co najmniej rocznego okresu. Dlatego konieczne jest, by działał w tym okresie (nie ma jednak obowiązku, by w całym tym okresie zatrudniał pracowników).

Z refundacji mogą skorzystać nie tylko zakłady pracy chronionej i pracodawcy zwolnieni z wpłat na PFRON, ale także pracodawcy zobowiązani do tych wpłat. Wskazane jest jednak, by nie mieli zaległości wobec tego funduszu. Wreszcie wnioskodawca, w odniesieniu do którego refundacja stanowiłaby pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 TWE, musi być uprawniony do uzyskania pomocy de minimis (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem KE nr 1998/2006, nr 875/2007 albo 1860/2004), w szczególności nie powinny go dotyczyć wyłączenia przedmiotowe ani podmiotowe określone w tych rozporządzeniach, a udzielenie wnioskowanej pomocy nie powinno spowodować przekroczenia indywidualnych i grupowych pułapów intensywności pomocy określonych w tych rozporządzeniach.

Więcej Gazeta Prawna.